2019-08-13

Ökad kvalitet genom klassificering av glasets hållfasthet

I dagsläget finns det ingen oförstörande provningsmetodik för att säkerhetsställa att glas uppnår den hållfasthet som anges i standarder. Detta innebär att man alltid använder mer material än man egentligen skulle behöva för att vara på den säkra sidan.

Andra bärande konstruktionsmaterial i byggnader som stål, betong och trä hållfasthetsklassificeras så att rätt kvalitet kan väljas för ändamålet.

För att åstadkomma en hållfasthetssortering för glas krävs en icke-förstörande provningsmetod. Nu försöker man utveckla en sådan där förekomsten av relativt stora ytsprickor bestäms genom mätning med ultraljud.

För ungefär ett år sedan avslutades Smart Housing-förstudien ”Kvalitetshöjning av glas – icke-förstörande provning av glasets hållfasthet”.

Projektet fick lovande resultat men gav samtidigt upphov till en hel del nya frågor som behöver redas ut innan en industriell metod för kvalitetssortering av planglas är verklighet. Potentialen för en oförstörande kvalitetssorteringsmetod är enorm och skulle göra det enklare att använda glas som konstruktionsmaterial samtidigt som man inte använder mer glas än som verkligen behövs. Metoden skulle även kunna användas som en besiktningsmetod för glas i bärande konstruktioner.

-I vår tidigare Smart Housing-förstudie kunde vi se ett tydligt samband mellan skadevärden från oförstörande och förstörande provning. I det nya Åforsk-finansierade projektet ”Hållfasthetsklassificering av planglas för bättre kvalitet – validering av metod genom väldefinierade ytdefekter och hållfasthetsprovning” kommer vi att validera den här oförstörande provningsmetodiken genom att skapa väldefinierade ytdefekter i glasen och prova hållfastheten. Det är ett viktigt steg för en framtida tillämpning av metoden inom industri. Att oförstörande kunna klassificera glasdefekter på mikroskopisk nivå är helt nytt och skulle kunna revolutionera glasindustrin, berättar Stefan Karlsson, senior glasforskare och projektledare på RISE.

Projektet startar i augusti 2019 och avslutas i september 2020.

Projektpartners: RISE (projektägare), Lunds Tekniska Högskola, Acoustic Agree och Osby Glas.