2017-06-13

Ökat välbefinnande med skräddarsydda ljusinsläpp

Elaheh Jalilzadehazhari presenterade den 12 juni sin licentiatuppsats ”Window and blind selection for enhancing subjective well-being” på Linnéuniversitetet som industridoktorand på fönster- och dörrföretaget Inwido. Opponent var ljusprofessor Myriam Aries från Jönköping University.

Målet har varit att arbeta fram ett ramverk som ska kunna användas för att utforma ljusinsläpp i syfte att öka kundens subjektiva välbefinnande.

Elaheh lyfte fram att det finns en konflikt mellan ekonomi och fysiskt och psykiskt välbefinnande då det gäller val av fönster och solskydd. En metod för att hantera konflikten har saknats och därför har hon jobbat fram en strukturerad beslutsmetod.

I ett första steg jobbade hon fram en analysram som stödjer analys och simulering av olika aspekter av ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi.

Elaheh konstaterade, -Jag älskar matematik och simuleringar för att lösa frågor. Ramverket validerades sedan i ett andra steg med en fallstudie. Tre olika solskydd (invändig persienn, rullgardin och dubbelplissé) och två olika slags fönster jämfördes för att utvärdera hur de påverkar ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi.

Ramverket tar fram analyserade och rangordnade lösningsförslag grundade på beslutsfattarens preferenser. Arkitekter, designers och byggnadsingenjörer kan dra nytta av detta både under design- och renoveringsfasen.

Flera frågor finns kvar att fördjupa och bredda och Elaheh kommer att jobba vidare mot en doktorsexamen.

Kontakt
Elaheh Jalilzadehazhari, Elaheh.Jalilzadehazhari@ju.se

Läs mer om ProWOOD här.