2019-02-08

Planera för trästäder

Den 24 januari hade Trästad bjudit in till en konferens om hur regioner runt om i Sverige arbetar med sina hållbarhetsperspektiv i byggandet och hur samhällsplanerare hanterar den ödesfråga vi står inför – klimatet. Smart Housing var på plats och ger några exempel från dagen.

Hållbart – strategier, planering och trender
I en paneldiskussion samtalade hållbarhetsnätverken, HSB Syd, TränätverkA, EMC Halland och Föreningen för samhällsplanering om vägen till ett mer hållbart samhälle. De berörde bland annat nya affärsmodeller för klimatneutralt byggande, att man börjat titta på spillavfall för effektiv resurshushållning, medveten materialhantering så att det blir enkelt att välja rätt från början och fossilfri energianvändning i produktion, förvaltning och transporter och dilemman med offentlig upphandling.

Man diskuterade även hindren där planering och affärsmässighet i kommuner kan krocka. Myndigheter som styr behöver samordna styrmedel. Det finns en stor kunskapsbrist kring trästäder men också bra exempel som kan lyftas fram.

Malmö stad ska bli Sveriges klimatsmartaste stad
Josefin Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad berättade hur man där arbetar med ett brett holistiskt perspektiv. Malmö planerar att bygga 28 550 bostäder. Det för med sig behov av nya skolor, kontor, kommunala byggnader och infrastruktur. Klimatfrågor kommer att beaktas inte bara vid planering och byggnation utan också i själva affären med banker och finansiering. Byggnader behöver göra flera saker och integreras med energi, ekosystem, mobilitet och infrastruktur. Verktygen som finns för att förverkliga detta är bland annat lagstiftning, arkitekturpolitik, investeringar, markpolitik och förvaltning. Här krävs också politisk förankring, vilja och beslutsamhet och att ha ögonen på de globala målen för hållbar utveckling i agenda 2030.

Reflektioner om ett mer hållbart stadsbyggande
Ann Legeby, professor på KTH reflekterade över att hållbarhets- och affärsaspekter går hand i hand. Stadsplanering med träbyggande har legat i törnrosasömn. Vi har nu förutsättningar att bli bäst i världen med den nya teknik som kommit fram. Innehållet är viktigt och ska skapas med kunskap före koncept av personer med insikt. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting är en viktig kraft för upphandling. Föregångare är viktiga för utvecklingen – de som har en plan, envishet och förmågan att hålla fokus. Boverket skulle kunna ställa speciella krav och Teknikföretagen ge inspiration och arbeta med kompetensförsörjning. Sverige har möjligheten att bli bäst.

Några konkreta byggexempel
• Trikåfabriken där man gjorde en lyckad om- och tillbyggnad i trä.
• Morö backe skola som tog ett år kortare tid att bygga än med traditionella metoder.
• Magasin X där man fick en bättre layout med trästomme.

Bok för gratis nedladdning – UK CLT 100 Book
Här diskuterar man fördelarna med CLT och beskriver 100 av de viktigaste byggnaderna i Storbritannien konstruerade av CLT de senaste 15 åren.