2021-11-12

Prisad studie väckte Martinas intresse för regionalt utvecklingsarbete kopplat till att växa, leva, åldras och bo

2018 vann Martina Boström och Kaj Granath Smart Housing Smålands inspirations- och innovationspris för sin studie ”Det åldersbeständiga boendet”.

Martina Boström, lektor och Fil. Dr fanns då vid Institutionen för gerontologi (läran om det friska åldrandet) vid Hälsohögskolan/Jönköping University och Kaj Granath var lektor/TD vid Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan/Jönköping University.

Martina och Kaj hade kommit fram till att byggnadsteknik och gerontologi skulle kunna vara en ”perfect match” för en intressant förstudie om åldersbeständigt boende i Smart Housing. De började diskutera kring utformning av boende för äldre, och första resultatet av samverkan blev Smart Housing-förstudien ”Det åldersbeständiga boendet”. De kunde då konstatera att informationsglappet var större än de trott. Kartläggningen visade att det saknas forskning kring boende för äldre och att det behövs mer kunskap och konkreta projekt inom området, menade Kaj Granath.

Vi träffade Martina nu, några år efter att priset utdelades, för att höra om hennes syn på ämnet idag. Martina jobbar idag som utvecklingsledare vid Qulturum, Region Jönköpings län.

Varför genomfördes studien?

– Jag hade hört mycket om SHS i korridorerna på Högskolan, och var nyfiken på hur vi kan bygga bättre och hållbart från vår del av landet. Blev inbjuden till ett föredrag om vad SHS var, detta via min dåvarande professor. Föredraget var fantastiskt! Gillade tänket, drivet, visionerna och ”kaxigheten” väldigt mycket. Allt tilltalade mig, men jag saknade perspektivet ÄLDRE. SHS verkade snarare fokusera på metoder, teknik och att bygga för framtiden kopplat till yngre generationer. Med min bakgrund inom äldreforskning och trygghet, blev jag ännu mer nyfiken. SHS kopplade ihop mig med Kaj och utan honom och hans gedigna erfarenhet och kunskap, hade projektet aldrig blivit av. Vi kompletterade varandra, men hans kompetens var genomgående nödvändig.

Var studien relevant så här i efterhand?

– Det är en svår fråga för mig själv att svara på, eftersom jag enbart har mitt eget perspektiv. Därför väljer jag att svara utifrån mitt perspektiv som individ – men också utifrån min nuvarande roll som utvecklingsledare i Region Jönköpings län (RJL). För mig personligen har Det åldersbeständiga boendet lagt grunden till något jag gärna hade fortsatt utveckla. Sammantaget har projektet på detta sätt givit mig själv en grogrund för fortsatt nyfikenhet och önskan om fortsatt utveckling för att göra vår region det bästa stället att växa, leva, åldras och bo. Här ser jag, naivt kanske, men fortsatt omåttliga möjligheter.

Vad gick bra och vad gick eventuellt inte som ni tänkt er?      

– Samarbete mellan olika discipliner inom akademin, samt med näringslivet, är inte alltid det enklaste. Vi var pionjärer, systemet var inte redo vid tidpunkt för förstudien. Det fungerade däremot utmärkt att arbeta med Kaj, stödet från SHS och dialogerna med ledningen på SHS. Vi hade något på gång.

Vad har hänt efter projektets slut? Har det gjorts några fortsatta studier? Har de samverkande parterna gemensamt arbetat vidare med frågeställningarna?    

– Vi har inte arbetat vidare i den konstellation som vi då hade. Däremot är frågan ständigt aktuell i olika sammanhang. Syd Östra Sjukvårdsregionens och Region Jönköpings län håller nu exempelvis på att göra en satsning mot större innovationssamverkan.  Detta är precis nytt och håller på att formaliseras i roller, organisering och processer. En intressant fråga är om olika aktörer, på olika sätt kopplade till framtidens boende, har tagit tillvara på alla möjligheter som en god samverkan skulle kunna leda till.

Region Jönköpings län och länets kommuner driver gemensamt arbete för ”Bästa platsen att leva och åldras på”. Ambitionen är återkommande möjligheter i gemensamt lärande i nätverksform.

Har projektet lett vidare till någon ny projektansökan/något nytt initiativ? Beskriv.

– Jag arbetar inom Hälso- och sjukvård nu så förutom ett nytt sjukhus som byggs här, så har jag tyvärr inte åldrandet kopplat till just boenden på min agenda idag. Här kan ledare och chefer fortsatt vara viktiga i förbättringsarbeten kring äldre och åldrande.

Upplever ni att det har skett någon omvärldsförflyttning tiden sedan studien genomfördes? Hur?

– Svår fråga, men ja, det tror jag faktiskt. När det gäller äldre så har de ju ökade krav på boendet än tidigare, hemmet har fått en mer central roll i våra liv och bostadspriser har skjutit i höjden under flera år. Jag hör om otroliga projekt för samverkan mellan olika parter (bostad, målgrupp, forskning mm) och trots att Kaj och jag kanske inte var längst fram med innovativa idéer så var vi långt fram i vilja och ambitioner.  Jag är så otroligt tacksam över den tid vi fick, den kompetens som Kaj hade och det var bland det roligaste projekt jag arbetat i eftersom jag lärde mig så mycket och att få arbeta över professionsgränser (arkitekt/gerontolog) och jag kommer bära med mig SHS nära och i mitt hjärta många, många år framöver. Tack för chansen, jag har verkligen njutit varje liten del av denna förstudie.