2022-03-31

Så möter komponentleverantörer krav på digitalisering och klimatdeklarationer

Aktuella krav på digitalisering, kontinuerliga kvalitetsförbättringar och klimatdeklarationer innebär att små och medelstora komponentleverantörer ställs inför stora utmaningar de kommande åren. Genom samverkan kan arbetsmetoder och system tas fram för exempelvis bättre planering och ökad spårbarhet i värdekedjan.

– Vi startar upp den här processen tillsammans med intresserade aktörer under våren 2022, där vi via workshops kan forma en gemensam agenda och bilda konsortier som kan medföra en uppstart för några strategiska projekt, säger Peter Funk, projektledare på RISE.

Byggbranschen står inför stora utmaningar de kommande decennierna när samhället ställer krav på kontinuerliga förbättringar inom hållbarhet och klimatprestanda. Det pågår också ett tryck mot mer industriella processer och effektiva materialflöden, högre produktivitet och kvalitetsförbättringar. Sverige är också sedan årsskiftet 2021–2022 ett av de första länderna i världen som infört klimatdeklarationer som också inkluderar produktionsfasen (byggskedet) för byggnader.

Samverkan för utveckling

Ett strategiskt område handlar om en pågående digitalisering, men också en omfattande och tidskrävande ”kringverksamhet” till följd av hantering av de nyligen införda klimatdeklarationerna, vilket är en av utmaningarna. De små och medelstora företagen saknar inte sällan resurser för att på egen hand hantera ett allt större informationsflöde.

Höga krav ställs inom förädlingskedjan fram till färdiga produkter som småhus, snickeriprodukter (fönster, dörrar och inredningar), broar, offentliga byggnader och flerbostadshus m.m. Många av företagen som levererar produkter inom förädlingskedjan saknar resurser och eller personal som utvecklar metoder och system som stöder förändrade krav från kunder och andra intressenter.

Tillsammans med intresserade aktörer ska temagrupp Komponentindustri under första halvåret 2022 genomföra ett antal dialogmöten digitalt, minst ett fysiskt möte samt en workshop. Avsikten är att hitta idéer och konsortier till att utveckla FoU projektansökan / ansökningar.

– De små och medelstora företagen inom komponentindustrin har ett behov av att samverka kring systemlösningar för att möta kraven på digitalisering och resurseffektiva materialflöden, säger Peter Funk.

Inom temagrupp Komponentleverantörer ska de mindre och medelstora företag som jobbar med träförädling identifiera områden där samverkan leder till utvecklade arbetsmetoder och system som stöder bl.a. planering och spårbarhet i värdekedjan.

Tänkbara projekt som kan vara aktuella att belysa i en temagrupp för komponentleverantörer är:

  • Utveckla planeringsmetoder som stöder materialflödet genom de olika processerna.
  • Samtliga processer kan knytas ihop i en struktur som ger planeringsstöd genom hela flödet.
  • Finns ingående data som behövs för miljödeklarationer.
  • En planeringsmodell kan digitaliseras som ett överordnat system som föds av kundorder, avrop, prognoser, lagernivåer, produktionskapacitet och verkliga utfall.
  • Så kan spårbarhetsinformation digitaliseras som ett parallellt led till planeringen för att tillfredsställa kunder och andra intressenter