2023-09-19

Satsningar på innovativ kraft för en mer hållbar värld

I utlysningen Vinnväxt 2013 blev Smart Housing Småland en av tre vinnande satsningar med målet att etableras som nationellt och internationellt starka innovationsmiljöer. Nu löper linan ut 2023 och det förs diskussioner om en fortsättning. I den kontexten förs ett intressant samtal med Göran Andersson, Programme Manager hos Vinnova som följt utvecklingen.  

– I Vinnväxtprocessen bedömdes de två ansökningar som kom in från Småland, glas- och träbranscherna som intressanta. När uppställningen bakom var stark och det faktum att ansökningarna  också gick att fusionera så ville Vinnova verkligen ge satsningen en chans, säger Göran Andersson.   

Vinnova är som bekant Sveriges innovationsmyndighet som ska stärka landets innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt i hela landet. Vinnväxt har vidare haft som mål att främja hållbar regional tillväxt via utveckling av internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Inom specifika tillväxtområden.  

Göran Andersson berättar om förhistorien i smålandsregionen, där det fanns ansatser till gemensamma strategier i de tre länen, inte minst kring trä och träbyggande. Det fanns också en etablerad forskningsbas inom såväl glas som trä, vid bland annat Linnéuniversitet och även vid det som idag kallas RISE. Och en viktig ambition i Vinnväxt var att få regionerna att ta en mer aktiv roll i innovationsarbetet.  

– Jag har ju faktiskt varit med längs hela processen kring Vinnväxt, och är en av de få kvarvarande ”dinosaurierna”, om uttrycket tillåts. Det som var specifikt med satsningen kring Smart Housing Småland var förstås att områdena glas och trä fusionerades på Vinnovas initiativ och att regionerna fick en tydligare roll. Vid tidpunkten kunde det vara ganska spretigt inte bara i Småland utan i hela Sverige, säger Göran Andersson.   

För att få finansiering krävdes samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer. 

– Ja, och som vi vet så  etableras den formen av samverkan knappast på kort sikt och därför var förstås Vinnväxt en långsiktig satsning, där de  vinnande initiativen fick tio års finansiering. Målet var att de skulle etableras som nationellt, men också internationellt, starka och attraktiva innovationsmiljöer, säger Göran Andersson.  Det är en ambition som jag hoppas att Smålandsregionen fortsätter att utveckla och att Vinnväxtsatsningen har givit förutsättningar för. 

Göran berättar om en självupplevd händelse i sammanhanget då han för några år sedan var på genomresa i Östervåla i Heby kommun i Uppland, där det för ett antal år sedan också byggts flervåningshus med trästomme.  

 – Ja, att träbyggande fått ett riktigt genombrott är väl projektet i Östervåla ett utmärkt exempel på. Och utvecklingen för hållbar stadsbyggnation har förstås varit en viktig motivator, säger Göran Andersson.  

 De höga trähusen i Östervåla bar också vittnesbörd om det moderna träbyggandets framgångar i Sverige under 2010-talet. Under den tid som Smart Housing Småland byggdes upp hamnade de bekräftade positiva klimateffekterna av träbyggnadstekniken på de flesta beställares bord. Detta tillsammans med bättre konjunkturer för byggandet ledde till en fördubbling under årtiondet av andelen flervånings trähus inom bostadssektorn från 10 till 20 procent. Nu uppfördes träbyggnader inte bara i Stockholm, Skellefteå och Växjö, utan i de allra flesta av landets kommuner. Och smart glasteknik kunde involveras i de nya lösningarna, inte bara för estetiskt tilltalande ljusinsläpp utan framför allt för att uppnå avsevärt högre energiprestanda m.m.   

Bidra till Agenda 2030  

Det tangerar också ett annat centralt kriteriepaket i Vinnovas Vinnväxtutmaning, nämligen att en hållbar utveckling skulle vara en integrerad drivkraft och bidra till satsningarnas långsiktiga konkurrenskraft. Det var tänkt att alla regionala satsningar skulle bidra till Agenda 2030 med de sex områdena – smarta städer, transport, uppkopplad industri, material, hälsa och cirkulär ekonomi.  

Vid en snabbgenomgång av pågående och genomförda projekt i Smart Housing finns ju verifierbara bevis för att en stor del har en stark prägel av denna inriktning.  

– Vi har ju ett gemensamt åtagande i Sverige om en övergång till ett hållbart samhällsbyggande. Åtskilliga företag som levererar till samhällsbyggandet har ju sin lokalisering i Smålandsregionen, och kommer därmed att fortsätta att spela en viktig roll i sammanhanget, säger Göran Andersson.  

SME- en verklig utmaning  

Men ett dilemma är ändå den utpräglade strukturen i de aktuella branscherma – främst kanske inom träindustrin – med många små- och medelstora företag (SME). Att få med dem ”på vagnen”, är en annan viktig faktor bakom en mer robust tillväxt. Där är gemensamma insatser för innovationer en viktig förutsättning för framgångar. Att samverka mellan företag med likartade behov är en viktig parameter, men det förutsätter att en gemensam plattform förmår lyfta upp utvecklingsfrågorna. Projekt som inkluderar mindre aktörer blir därför ett väg till utveckling.  

– Klyschan tål att upprepas om att mindre företag inte har tid under högkonjunktur, och inte råd under lågkonjunktur – och därför blir nätverk och gemensamma insatser av så stor betydelse, säger Göran Andersson.  

Utvecklingen över tid inom innovationsmiljön i Smart Housing Småland har fallit ut i fokusområdena teknik och livsmiljö.  

– Det har under senare tid känts som Smart Housing Småland funnit sin roll, och de stämmer väl in i de satsningar som också görs internationellt, exempelvis New European Bauhaus – EUs nya satsning som lanserades av Ursula van der Leyen mitt under pandemin, säger Göran Andersson.  

 Etablering av innovationsmiljöer kräver tid  

Den tioåriga satsningen har handlat om att initiativ som Smart Housing Småland ska få tid att bygga samverkansmönster och nätverk mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor och därigenom förbättra förmågan att utveckla och kommersialisera ny kunskap och teknik. 

– Det är ju alltid en bedömningsfråga huruvida detta blivit lyckosamt, allting påverkas också av omvärldsfaktorer. Det är inte bara innovationsmiljön som måste fungera, det måste också finnas en uttrycklig vilja att innovera i företagen. Det är en utveckling som tar tid, och den börjar eller slutar inte med en satsning från Vinnova. Det är ett kontinuerligt arbete hos regionens aktörer som vi förhoppningsvis kan förstärka och accelerera genom vår medverkan, avslutar  Göran Andersson.