2020-12-10

Smart byggande i trä och glas skapar hållbara livsmiljöer

Behovet av fler bostäder är stort, samtidigt som byggsektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Så hur kan vi bygga smart, hållbart och effektivt? Innovationsarenan Smart Housing Småland samlar samhälle, näringsliv och akademi för att skapa innovationskraft och hållbara livsmiljöer i kombinationen mellan trä och glas.

I den småländska företagsmyllan sticker två tydliga styrkeområden ut: trä och glas. Just detta förvaltas av den RISE-ledda innovationsarenan Smart Housing Småland, som arbetar för att driva på den regionala tillväxten och skapa en mötesplats för samhällets olika aktörer. Målet? Att öka innovations- och konkurrenskraften inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas.

– Vi har en bostadsbrist och samtidigt behöver byggbranschen ställa om för att bli mer koldioxidneutral. Därför stöttar vi industrin och samhällsaktörer i att satsa på hållbart och effektivt industriellt byggande som också har en god gestaltning. Det handlar om bostäder men också hela livsmiljön runt boendet, och andra lokaler som exempelvis skolor eller sjukhus. När vi röjer hinder och blir en motor i tillväxtsystemet för de här branscherna bidrar vi samtidigt till att hela Sverige lever, eftersom företag som bygger med trä och glas ofta finns på mindre orter, säger Kirsi Jarnerö, forskare på RISE och processledare för Smart Housing Småland.

Inom Smart Housing Småland är kärleken till trä och glas stor. Medarbetarna ser många fördelar med att använda och utveckla materialen på olika sätt i byggprocessen.

– Trä är en förnybar resurs som binder koldioxid, därför ser vi stora vinster med det ökade intresset för att bygga hus med trästomme. Glas är en viktig del av husbyggen där det finns många utmaningar att möta, till exempel att fönster ger dagsljus men samtidigt är en källa till energiförluster och ljudläckage. Glas är också är ett fantastiskt material eftersom det går att addera egenskaper till glas för att få andra funktioner, exempelvis solceller, säger hon.

Samhällsutmaningar som kräver samverkan

Som innovationsarena är Smart Housing Småland en mötesplats som underlättar samarbeten mellan forskare, industrin och samhällsaktörer som kommuner och regioner. Det kan leda till allt ifrån förstudier och temagrupper som utgår från idéer och behov i branschen, till kunskapsöverföring och stöd i utvecklingen av nya produkter och arbetssätt.

– Det handlar om att få snöbollar i rullning. Vi initierar och driver en projektutveckling som förhoppningsvis sedan lever vidare av sig självt, säger hon.

Kirsi Jarnerö ser en stor styrka med att arbeta i samverkan mellan offentliga myndigheter, akademin och näringslivet – något som brukar kallas ”trippelhelix”.

– Företag behöver hjälp att förstå samhällsutmaningarna. Forskare behöver arbeta med samhällsrelevanta frågor, nära näringslivet. Och samhällsaktörer behöver bli bättre på att bygga industriellt, effektivt och med kvalitet. De här tre aktörerna kanske inte alltid träffas på ett naturligt sätt – det är inte helt lätt för ett företag att knacka på dörren till regiondirektören! Så när vi skapar en neutral plats för att prata om gemensamma utmaningar, då hittar vi synergier och möjligheter att på ett effektivt sätt samarbeta i forskning och utveckling, säger hon.

Innovationsarbete med konkreta resultat

Bostadsutvecklaren OBOS är ett av många företag som har samverkat med Smart Housing Småland i sitt innovationsarbete. Enligt Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef på OBOS, har det lett till nya arbetssätt, nya produkter och en möjlighet att vara med i forskningens framkant. Bland annat arbetar företaget numera med VR-visualisering av sina kataloghus, och kan erbjuda takpannor med integrerade solceller.

– Det är en stor fördel att vi i näringslivet kan vara med och påverka den utveckling som finns i vår bransch. Det behövs plattformar där akademi och näringsliv arbetar tillsammans, där forskningen leder till konkreta resultat och produkter, säger Carl-Johan Sigfridsson.

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län, tycker att Smart Housing Småland har en viktig roll i att ta sig an flera av samhällets utmaningar.

– Mer byggande i trä kan bidra till ett bättre klimat. Samtidigt kan det offentliga och näringslivet bidra till att stärka konkurrenskraften i några av våra viktigaste basnäringar i Småland. Jag upplever att intresset hos det offentliga för att bygga i trä och glas har ökat, företag har mötts vilket har lett till nya idéer och nya koncept. Förutom ett ökat intresse för att bygga i trä och glas har nyttiggörandet av forskning och en ökad innovationsgrad i regionens näringsliv en stor betydelse för utvecklingen i regionen, säger hon.

Text: Ulrika Ernström
Texten har även publicerats på RISE webbplats ri.se

Kontakt:
Kirsi Jarnerö, forskare RISE, kirsi.jarnero@ri.se

Mer om Smart Housing Småland
Smart Housing Småland är en innovationsmiljö formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas, som leds av RISE i tätt samarbete med Träcentrum samt en styrgrupp och referensgrupp. I satsningen ingår även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

2013 blev Smart Housing Småland en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxttävling och fick tio års finansiering med målet att etablera en nationellt och internationellt stark och attraktiv innovationsmiljö.

Ta gärna kontakt om du är intresserad av att samverka i Smart Housing Smålands innovationsmiljö.

Ökat intresse för träbyggande
Träbyggandet ökar allt mer. 2019 byggdes drygt 4 000 lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä – en nästan 50-procentig ökning jämfört med 2018. Det visar statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF.