2022-06-16

SMART HOUSING SMÅLAND ÄR PÅ PLATS I ALMEDALEN DEN 4 JULI 2022!

Smart Housing Småland är i år med som arrangör på plats den 4 juli under Almedalsveckan i Visby och diskuterar aktuella ämnen. Vi kommer att finnas på Gotlands Soldathem i Visby, Klinttorget 4. 

Nedan ser ni mer info om de olika seminarierna  som pågår mellan kl. 08:00 – 17:00.

Är du inte på plats? Då kan du delta på seminariet digitalt via denna länk > 

Missa inte vår frukost, lunch samt det efterföljande minglet kl. 17:00 – 20:00. Vi bjuder på lättare mat och dryck. Hjälp oss att minska matsvinnet! Boka din frukost/lunchbox och/eller AW-påse här > 
Boka din påse senast onsdagen den 29 juni 12:00!

Mikael Ludvigsson, Tomas Nord och Magnus Falk från Smart Housing Småland är moderatorer under dagen.


Kl. 07:30  Frukostfrallor och juice serveras

Kl. 08:00 – 08:50  Vad är attraktiva livsmiljöer? Och hur skapar vi dem?

I takt med ökad miljömedvetenhet kommer klimatnytta in i vad som är attraktivt. Vilka är de tydliga trenderna kring attraktivt boende, och vem bestämmer över vad som uppförs? Hur uttrycker sig planarkitekten och vad önskar den boende samt hur översätter byggherren vad som är attraktivt? 

Kommande omvärldstrender som klimatet, urbanisering och biobaserat påverkar vad som anses vara attraktiva boendemiljöer. Detta diskuteras av Ola Nylander, professor på CBA, och han visar vad boende i trähus anser vara attraktivt. Samskapande ligger på allas läppar idag, men vad innebär det egentligen och vad ger det för resultat i form av attraktiva livsmiljöer. Kevin Denham presenterar ett unikt arbete att få både samsyn och samskapande kring utveckling av en bostadsmiljö i Östersund. Den moderna trädgårdsstaden har lyfts fram som ett svar på vad som är attraktiva livs- och boendemiljöer. Joakim Henriksson från OBOS konstaterar att de värden som Trädgårdsstaden levererar kan kopplas till alla tre hållbarhetsbegreppen – ekonomiskt tillgängligt för många, miljömässigt ekosystemtjänster samt förbättrat socialt välbefinnande. 

Medverkande:
Ola Nylander, CBA, Chalmers
Kevin Denham, Jamtli Living University (LJU) + Stiftelsen Jamtli.
Joakim Henriksson, OBOS Sverige


Kl. 09:00 – 09:50  Landet bygger staden – Industriellt träbyggande bygger attraktiva livsmiljöer

Vi får lyssna till tre perspektiv på hur en möjligt, hållbart och ekonomiskt konkurrenskraftigt byggsystem i trä från mindre orter och glesbygd i Sverige kan bygga våra växande städer på ett än mer hållbart sätt.  

Husfabriker på mindre orter kan bidra till sysselsättning och samtidigt underlätta för en överhettad arbetsmarknad på andra orter, menar Mikael. Men finns det motsättningar i att bygga i landsorten och leverera till staden? Eller är motsättningen falsk? Andreas menar att verklig resurshushållning är nyckeln till ekonomisk hållbarhet. Av både ekonomiska och resursmässiga skäl kräver invånartätheten som våra stadsmiljöer innebär, fokus på ett hållbart byggande och resurshushållning. Den träbaserade trädgårdsstaden har potential att demonstrera hållbarhet från materialutvinning och produktion till nyttjande under hela livscykeln. Skala upp det vi har idag. Satsa på att accelerera det vi har av hållbara byggsystem, säger Susanne Rudenstam. Kommunernas politiker & tjänstepersoner behöver utveckla sin kunskap om materialfrågor och strategier för att öka hållbarheten i samhällsbyggandet. Hur kan vassare kravställning på miljöprestanda utvecklas för att öppna upp för mer trä, återbruk & cirkularitet i byggandet? 

Medverkande:
Susanne Rudenstam, Sv Träbyggnadskansli + Trästad
Mikael Anjou, Sizes AB
Andreas Falk, Arkitekturkontoret


Kl. 10:00 – 10:50  Hur samspelar regioner med nationella och kommunala aktörer för en god gestaltad livsmiljö?

De flesta regioner diskuterar attraktiva livsmiljöer i sina regionala utvecklingsstrategier. Det finns en nationell strategi för gestaltad livsmiljö för utveckling mot hållbara städer och samhällen.  

Men det är kommunerna som har planmonopolet och driver utvecklingen av byggandet och boendemiljöer ur ett kommunalt tillväxtperspektiv. Hur hanteras det estetiska och arkitektoniska i dessa tillväxtstrategier. Hur ska samspelet se ut mellan olika nivåer och var finns värdet med en gestaltad livsmiljö? Var finns goda exempel på genomförande. Rådet för Hållbara städer har uppdrag att stödja kommuner i riktning mot hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö. Riksarkitekt Helena Bjarnegård ger exempel på hur samspelet kan se ut och vilka effekter som är att vänta. I norr förbereder man för en stor omställning med stora industrisatsningar och då är det viktigt att även de estetiska aspekterna kommer med, där Landshövding Helene Hellmark Knutsson har goda exempel på samverkan mellan nivåer. I Växjö finns ett fokus på det smarta samhället, där samarbete mellan aktörer och öppen innovation leder till ett ökat hållbart byggande. Fredrik Lindblad, Växjö kommun lyfter framgångsfaktorerna.  

Medverkande:
Helena Bjarnegård, Boverket
Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten + Trästad Sverige
Fredrik Lindblad, Växjö Kommun


Kl. 11:00 – 12:00  Moderaternas tal i Almedalen visas på storbild

Kl. 12:00  Wrap och öl/-cider/vatten serveras


Kl. 12:00 – 12:50  Hur bidrar bomässor till omställning till vackra, hållbara och inkluderande boende- och livsmiljöer?

New European Bauhaus (NEB) har verkat i drygt ett år. Det är en omfattande förändringsprocess som ska ske för att skapa ett hållbart samhälle och där den byggda miljön kommer att behöva förändras. Bomässor och träbyggande kan verka som katalysator för omställning till boende- & livsmiljöer i NEB. 

Ett missionsorienterat arbetssätt innebär en samling kring ett gemensamt mål, utveckling av testbäddar och en uppskalning av demonstratorer. Man kan därmed på kort tid skapa hållbara systemlösningar till de komplexa utmaningar vi står inför, menar Ylva Strander på Vinnova. I Finland finns en lång tradition att arbeta med bomässor som ger inspiration och är en motor till ett bra boende. I år arrangeras den 52:a mässan i Nådendal utanför Åbo. Anna Tapio, VD Finlands bomässor reflekterar kring framgångsfaktorer med deras koncept. Staffan Schartner, arkitekt på Omniplan lyfter byggnaden i kombination med samtalen vid mässor som drivkraft för förändring. ”Träbyggnaden som mötesplats genererar kraft till förändring”. Region Kronoberg planerar för mässor i en rural kontext. Eva Haraldsson, projektleder satsningen med ett högt engagemang från samtliga kommuner i regionen. 

Medverkande:
Ylva Strander, Vinnova
Anna Tapio, Finlands Bomässor
Staffan Schartner, Omniplan
Eva Haraldsson, Region Kronoberg


Kl. 13:00 – 13:50  Material och produkter för lägre klimatavtryck i den cirkulära framtiden

I väggar, golv och tak används trä alltmer som konstruktionsmaterial. Det klimatneutrala byggandet kräver tex att även grunden förändras. En lösning med trä och glas skulle vara ett steg på vägen. RISE och Derome samtalar om möjligheter, vad som har gjorts och vad som kommer att göras.    

Vi har lyckats byta ut väggar, tak och golv med lösningar av trä. Tekniken utvecklas ständigt och används i byggnader som ställer allt högre funktionskrav. Bland de material som befinner sig vid markytan är trä inte något som tagit fäste på marknaden. En traditionell grund i Sverige anläggs med platta på mark i betong, cellplast och armering, vilket ger stora utsläpp under byggskedet. En lösning med trä och skumglas skulle kunna ge en betydande minskning av klimatpåverkan vid grundläggning. Utöver låg klimatpåverkan har trä respektive skumglas låg vikt, vilket underlättar för transporter vid byggnation och återbruk. Det behövs ingen torktid på plats och stor del av produktion kan ske i fabrik. Forskare från RISE samtalar med Årets Träbyggare Anders Carlsson om genomförda och framtida projekt vilka innehåller lösningar för ett klimatneutralare byggande med material som redan är eller går att återbruka och återvinna.  

Medverkande:
Anders Carlsson, Derome AB
Viktor Norbäck, RISE Träbyggande
Tomas Nord, RISE / Smart Housing Småland


Kl. 14:00 – 14:50  Klimatdeklarationer som påverkar hur vi bygger

Hur förberedda är byggbranschen för omställningen? 2022 kom Boverkets nya krav för nybyggnation att göra en klimatdeklaration av byggnadsmaterial. Vad har hänt inom branschen och hur påverkar det byggsystem, certifieringar och byggandet de kommande åren? Lyssna på tre aktörer som ger dig perspektiv. 

Det är väldigt kostsamt att ta fram en EPD, dvs. underlaget till klimatdeklarationen, säger Janina. Små företag måste anlita experter. Desto viktigare att gränsvärden för tillåtna utsläpp införs. Då kommer marknaden att prioritera biobaserade byggmaterial, särskilt med biogen kolinlagring på lång sikt. Branschinitiativet LFM30 i Malmö, har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande 2035. Målet ska nås med gränsvärden och en ny tuffare metod för klimatbudget än lagstiftningen. Deltagarna avtalar att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp. De går även längre än olika miljöcertifieringssystem genom att sätta en gräns för maximala utsläpp, säger Andreas. Anna ser en risk att klimatdeklarationerna blir en hyllvärmare som inte alls driver på den snabba omställning som vi behöver och att de blir lika ineffektiva som energideklarationer för byggnader. Systemfel hon ser är att de ska utföras när byggnaden redan står där samt att det tillåts alldeles för mycket undantag och schabloner.

Medverkande:
Andreas Eggertsen Teder, White Arkitekter + LFM30
Janina Östling, IsoTimber
Anna Denell, Vasakronan


Kl. 15:00 – 15:50  Hållbarhet och trender inom planglasindustrin på väg mot en cirkulär framtid

Följ med på en resa längs glasets historia in i framtiden. Det transparenta glaset är nyckeln till det öppna samhället men glasåldern kan bli en parentes i mänsklighetens historia. Sand till glastillverkning räcker nämligen bara 50 år. Ändå hamnar glas på deponi. Vi förklarar hur det kan ändras.

FN har officiellt deklarerat att 2022 är glasets år vilket är mycket passande då tiden vi lever i även brukar kallas ”Glasåldern” (Glass Age). Glas är ett av de viktigare materialen i samhällsbyggandet. Det har även varit och fortsätter vara en förutsättning för utvecklingen av mobiltelefoner (tunna ultrastarka glas) och internet (optisk fiber). Dessutom är det ett material som går att återvinna till 100 procent. Seminariet tar dig med på en resa längs glasets tidslinje och tar sitt slut i framtidens möjligheter – var annars? Dessutom samtalar vi kring hur byggbranschen lägger grunden för ett attraktivt och hållbart samhälle där glas bidrar med öppenhet och transparens samt trygghet och inkludering. MEN ”Glasåldern” riskerar ändå att bli en parentes i mänsklighetens historia. Ty den sand som krävs till planglastillverkning kan vara slut om 50 år. Trots det går gammalt fönsterglas till deponi. Det vill vi ändra på och förklarar konkret hur.

Medverkande:
Melinda Lemke, Glasbranschföreningen
Oskar Storm, Saint Gobain
Mikael Ludvigsson, RISE Glas


Kl. 16:00 – 16:50  Klimat & Hållbarhetsstrategier som motor för hållbart byggande

Klimatomställningen är en enorm samhällsutmaning, inte minst för våra kommuner och regioner som ska ställa nya krav mot ett mer hållbart och klimatneutralt byggande. Det är själva byggandet snarare än driften numera som står för den större delen av klimatpåverkan. Hur driver detta mot Parismålen 2030?

Region Värmland har sedan en tid tillbaka en träbyggnadsstrategi som syftar till ökat byggande i trä både för egna verksamhetslokaler och för fastighetsmarknaden. Vi medfinansierar och engagerarar oss i ett antal utvecklingsprojekt för att stimulera klimatsmart byggande. Nya Smart specialiseringsstrategin har ett fokusområde: utveckla skoglig bioekonomin, säger Fredrik. Klimathandling behövs på alla nivåer, inte minst lokalt. Det är också viktigt att bryta ner övergripande strategier och måldokument till verktyg som driver på utvecklingen mot det fossilfria – kommun och företag tillsammans, menar Erik. Det behövs andra styrmedel som driver byggandet mot våra hållbarhets- och klimatmål. Trästad menar att kommuner & regioner behöver gå från passiv till proaktiv styrning där trähusbyggande systematiskt främjas. Ett flertal har gått före och kan bidra med viktiga erfarenheter. Wood First är ett stöd för att ta fram, uppdatera eller följa upp en färdplan för hållbart byggande, berättar Jessica. 

Medverkande:
Jessica Becker, Trästad Sverige
Fredrik Larsson, Region Värmland
Erik Ciardi, Kalmar kommun


Kl. 17:00 – 20:00  Mingel med dryck och plockmat!

KL. 19:00 – 20:00  Vänsterpartiets tal i Almedalen visas på storbild


 

 

Foto ovan: Anneli Rosenkvist