2021-12-30

Smart Housing Småland, RISE och Nässjö kommun utvecklade en arbetsmetodik för att stärka kommuners arbete med Agenda 2030

Inom byggande och boende är kommunerna viktiga aktörer. De kan i sina beslutsprocesser bana väg för innovationer, systemförändringar och samhällets framtida utveckling. För att lyckas möta olika utmaningar, till exempel klimatförändringar och behovet av en effektivare användning av resurser behöver kommunerna arbeta mer innovativt i olika planprocesser. De globala målen och delmålen som utgör Agenda 2030 kan fungera som vägledning och inspiration i kommunala innovationsprocesser. 

Smart Housing Småland och RISE utvecklade därför tillsammans med Nässjö kommun under 2019 en arbetsmetodik som stödjer kommuner som vill använda Agenda 2030 som utgångspunkt för olika innovationsprocesser för långsiktigt hållbara samhällen. 

Projektledare för utvecklingsarbetet var Magnus Johansson på RISE Stadsutvecklingsenheten, avdelningen för systemomställning och tjänstedesign, och projektpartners var RISE, Nässjö kommun och Smart Housing Småland. Vi ställde några frågor till Magnus Johansson från RISE samt till Stina Granberg Lindor, plan- och utvecklingschef i Nässjö Kommun och Karolina Haag Sjöberg, utvecklingsstrateg i Nässjö Kommun. 

Magnus Johansson, projektledare på RISE Stadsutvecklingsenheten:

Varför genomfördes projektet?
– Projektet var inte en renodlad studie utan mer en form av dialogseminarier där RISE och Nässjö kommun tillsammans försökte utveckla ett sätt att använda de globala målen som en del i en pågående planeringsprocess.  

Var studien relevant så här i efterhand?
– Studien gav upphov till nya projekt. Huruvida dessa har påverkat det konkreta arbetet med planprocesser i Nässjö kommun är svårt att säga. 

Vad gick bra och vad gick eventuellt inte som ni tänkt er?       
– Kommunen var nöjd med stödet och valde att medverka i kommande projekt. Dessa projekt var även beroende av externfinansiering. Nässjö kommun har också andra samarbeten med RISE kring industriell omställning.  

Känner ni till annan intressant forskning inom samma område som gjorts efter att projektet avslutats?   
– Mitt intryck är att det forskas lite på själva praktiken, dvs hur och om kommuner i så fall arbetar med de globala målen. Det finns en uppsjö av utbildningar som utgår från antagandet att detta är viktigt och relevant för kommunerna. Med det finns troligen en brist på empiriska studier av hur kommuner arbetar och vilka behov som finns. Hos tjänstemännen i Nässjö kommun fanns ett behov att reflektera och diskutera hur de globala målen verkligen kunde användas i den dagliga yrkespraktiken – som vi gjorde och som finns beskrivet i den bifogade rapporten. Men det kan nog vara en utmaning att finansiera en sådan lite mer lågintensiv coachning av tjänstepersoner. 

Har projektet lett vidare till någon ny projektansökan eller till något nytt initiativ?
– Studien ledde i sin tur vidare till ett uppdrag att genomföra en kort utbildning i innovationsledning. I samband med utbildningen formulerades en ansökan till en utlysning från Formas, som sedan beviljades och genomfördes under 2020. Tyvärr innebar restriktionerna under pandemin att hela projektet fick genomföras digitalt, vilket påverkade genomförandet.  

Stina Granberg Lindor, plan- och utvecklingschef i Nässjö Kommun och Karolina Haag Sjöberg, utvecklingsstrateg i Nässjö Kommun:

Såhär i efterhand, var projektet till nytta för er?
– I den fysiska planeringen finns en stor vana att jobba för den miljömässiga hållbarheten. Med detta arbetssätt fick den fysiska planeringens betydelse för den sociala hållbarheten ett fördjupat fokus. Projektet involverade dessutom fler personer och professioner som fick en fördjupad kunskap om Agenda 2030 och utifrån sina olika verksamhetsperspektiv kunde ge olika infallsvinklar på vad som krävs för att sträva mot de globala målen. 

Har ni i Nässjö Kommun arbetat vidare med frågorna på andra sätt?
– I större planeringsprojekt arbetar vi förvaltningsövergripande och ger stöd i arbetet utifrån ett ansvar för implementering av Agenda 2030 i kommunernas verksamheter. Samma personer har också deltagit aktivt i ett omfattande arbete med införande av ett nytt styr- och ledningssystem i kommunen. Avsikten där är att Agenda 2030 ska bli en naturlig del av styrsystemet tillsammans med kommunens Vision 2030. 

Upplever ni att mycket har hänt kopplat till Agenda 2030 i omvärlden sedan studien genomfördes?
– Omvärldsfrågan är svår men vi upplever nog att Agenda 2030 är betydligt mer synligt nu och medvetenheten samt kunskapen är större i omvärlden jämfört med när studien genomfördes. 

 

Projektledare: Magnus Johansson, RISE Stadsutvecklingsenheten, magnus.johansson@ri.se

Projektpartners: RISE, Nässjö kommun och Smart Housing Småland