2022-11-18

SMART HOUSING SMÅLAND – UTLYSNING FÖR FRAMTIDA ÖKAD KONKURRENSKRAFT

Smart Housing Småland går mot sitt sista år och avslutar nu med en sista utlysning för projektfinansiering. Syftet är att stödja innovativa, värdeskapande och framåtriktade initiativ inom våra fokusområden – livsmiljöer och teknikutveckling. Målet med utlysningen är att finansierade projekt ska kunna bidra till goda livsmiljöer och ökad konkurrenskraft för våra industrier i fokus, träbyggnads- och planglasindustrin.

SLUTDATUM FÖR INLÄMNING AV FÖRSLAG ÄR DEN 23 november 2022.

Inriktning, innehåll och beskrivning av projektförslaget ska följa den mall som Smart Housing har tagit fram och som finns på hemsidan. Ladda även ner mallen här.

Bakgrund

Smart Housing Småland är en innovationsarena för gestaltade livsmiljöer i glas och trä, som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Smart Housings syfte är att samla aktörer och resurser runt gemensamma utmaningar, skapa kontakter och initiera aktiviteter som accelererar och katalyserar forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete i industrierna. Arbetet bygger på en innovationsprocess och en organisation där Smart Housing Småland agerar i tidiga skeden av processen med initiering och förstudier men även i den avslutande fasen rörande sammanställning, analys och spridning av kunskaper. Smart Housing har verkat sedan 2013.

För den innevarande perioden, 2020-2023, har Smart Housing definierat två huvudområden för sin verksamhet; Livsmiljöer och Teknik i byggande och boende.

Livsmiljöer adresserar en större helhet än bara bostäder och boendet. Det innebär utöver bostadshus även andra typer av byggnader och strukturer som behövs för att skapa en god och attraktiv livsmiljö, liksom det som finns emellan husen. Till livsmiljöer hör även andra funktioner och tjänster som skapar framtidens boende.

Teknik gör det möjligt att adressera material, produkter och processer som behövs för att bygga ett hus, från idé till förvaltning, det vill säga alla moment i byggprocessen och bruksskedet, men också därefter såsom rivning, cirkularitet och återbruk.

Verksamheten har sedan 2013 stöttat och spridit kunskap om ett stort antal projekt inom dessa områden. Under det kommande året kommer Smart Housing Småland arbeta med att identifiera, initiera och utforma en ny verksamhetsinriktning och plattform för att fortsatt stöttning av branschernas utveckling och konkurrenskraft.

VEM kan söka OCH VAD INNEBÄR UTLYSNINGEN?

Utlysningen riktar sig till personer verksamma vid universitet, högskolor och institut, men även konsult- och utredningsorganisationer med verksamhet inom Smart Housings inriktningsområden enligt Vinnovas allmänna villkor (https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/). I föreslagen projektorganisation skall det finnas representation från näringsliv och eller offentliga organisationer.

Målet med utlysningen är arbeta med aktuella teman där relationen samhällsutveckling kopplat till Smart Housings fokusindustrier är huvudfokus inom huvudinriktningarna: Livsmiljöer och Teknik.

LIVSMILJÖER

Goda livsmiljöer.

  • Social hållbarhet kopplat till livsmiljöer med bas i glas och trä
  • Trygghet i livsmiljöer med bas i glas och trä

TEKNIK

Resurshushållning och energiaspekter

  • Mindre slöseri av material inom Smart Housings näringar. Sätt att minska energiåtgång och övergång till fossilfrihet.

Digitalisering i produktions- och byggprocess och användning

  • Digital spårbarhet och information som värdeskapare.

Cirkulära flöden – recirkulering, återvinning, återbruk av material och produkter

  • Utforskande av system för återbruk inom Smart Housings näringar.

Kunskap och kompetensutveckling

Ett för inriktningarna Teknik och livsmiljöer gemensamt område är kunskap och kompetensutveckling. Behovet inom Smart Housings område är stort. Genom Smart Housing har en mängd kunskap samlats. Denna ska spridas i samhället. Projekt söks därför också kring kunskap och lärande som främjar en hållbar samhällsutveckling relaterat till Glas och träbyggande.

Inriktning, innehåll och beskrivning av projektförslaget ska följa den mall som Smart Housing har tagit fram och som finns på hemsidan. Ladda även ner mallen här.

Övrigt

Smart Housing Småland finansierar projektförslag upp till 250 000 kr med en medfinansiering om 50%. För något/ några projekt med en synnerligen god projektidé och ett starkt konsortium kan finansiering vid detta tillfälle vara större.