2021-12-20

Smart Housing Småland – Utlysningar inom fokusområden

Smart Housing Småland öppnar en utlysning med syfte att stödja intressanta, innovativa och värdeskapande förstudier eller såddfinansiering för större ansökningar inom våra fokusområden – livsmiljöer och teknikutvecklingen. Målet med utlysningen är att finansierade projekt ska bidra till ökad konkurrenskraft för våra industrier i fokus, träbyggnads- och planglasindustrin, och stärka samverkan inom miljön för fortsatt samskapande värde.

Inriktning, innehåll och beskrivning av projektförslaget ska följa den mall som Smart Housing har tagit fram och som finns på hemsidan. Ladda även ner mallen här.

Bakgrund

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä, som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Smart Housings syfte är att samla aktörer och resurser runt gemensamma utmaningar, skapa kontakter och initiera aktiviteter som accelererar och katalyserar forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete i industrierna. Arbetet bygger på en innovationsprocess och en organisation där Smart Housing Småland agerar i tidiga skeden av processen med initiering och förstudier men även i den avslutande fasen rörande sammanställning och spridning av kunskaper. Smart Housing har verkat sedan 2013 och har utvecklat metod och inriktning under åren.

För den innevarande perioden har Smart Housing definierat två huvudområden för sin verksamhet; Livsmiljöer och Teknik i byggande och boende.

Livsmiljöer adresserar en större helhet än bara bostäder och boendet. Det innebär andra typer av byggnader än enbart bostadshus för att skapa en god och attraktiv boendemiljö utan också det som finns emellan husen, men dit hör även andra funktioner och tjänster som skapar framtidens boende.

Teknik gör det möjligt att adressera material, produkter och processer som behövs för att bygga ett hus, från idé till förvaltning, det vill säga alla moment i byggprocessen och bruksskedet, men också därefter såsom rivning och återbruk.

Vad innebär utlysningen och vem riktar vi oss mot

Verksamheten har hittills stöttat och spridit ett stort antal projekt inom varierande områden men nu önskar Smart Housing identifiera, initiera och accelerera potentiella projekt och processer inom huvudområdena. Målet med utlysningen är att få till nya projektförslag och samarbeten mellan forsknings- och utvecklingsutförare och näringslivet inom huvudinriktningarna Livsmiljöer och Teknik.

Utlysningens inriktning bygger på vad som hittills har genomförts och de samtal som förts mellan aktörer i innovationsmiljön bland annat i referensgruppen till Smart Housing Småland. De presenterade projektområdena ska ses som relevanta exempel men det kan finnas andra områden också. Förslagen presenteras utan inbördes rangordning.

Utlysningen riktar sig till personer verksamma vid universitet, högskolor och institut, men även konsult- och utredningsorganisationer med verksamhet inom Smart Housings inriktningsområden enligt Vinnovas allmänna villkor (https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/). I projektförslagen skall det finnas representation från näringsliv och eller offentliga organisationer.

Teknik

Resurseffektivisering

 • Produkter, homogena produkter och delsystem (badrum, kök, väggelement)
  med mindre materialåtgång.

Substitution av miljömässigt sämre material till förmån för bättre material

 • Produktutveckling anpassad till modernt träbyggande

Digitalisering i produktions- och byggprocess och användning

 • Materialbanker, styrning av byggnad

Cirkulära flöden – recirkulering, återvinning, återbruk av material och produkter

 • Beskrivning av ingående produkter och material, design av delsystem, utforskning av rivningslovsdata

Produktivitet i trähusbyggandet

 • Produktionsprocess och ingående delsystem

Regelverk och riktlinjer

 • LCA, klimatdeklarationer

Livsmiljöer

Markförvärv och planprocess, roller och positioner för att skapa goda livsmiljöer.

 • Relation mellan Lst/ region och kommunal verksamhet
 • Möjligheter och utmaningar för övergång mellan ÖP och DP
 • Markanvisningar – kriterier för hållbart byggande

Identifiering av boendeattraktivitet i träbyggnader och byggda miljöer

 • Arkitektoniska, estetiska och taktila egenskaper av träbyggande
 • De boendes syn på träbyggnaden och träboendet, inkluderar fastighetsägaren.

Inventering av byggnader och dess material för ökad livslängd

 • Beskrivning av träbyggnader och dess konstruktion och ingående material
 • Förädling av byggda träbyggmiljöer

Övrigt

I det här erbjudandet kan ni söka vid valfri tidpunkt under året. Vi har flera ansökningsperioder och samlar därmed upp och bedömer inkomna ansökningar vid dessa tillfällen. Om er ansökan skickas till Smart Housings processledning precis efter en ansökningsperiods slut kommer den att bedömas i samband med nästa ansökningsperiod.

Inriktning, innehåll och beskrivning av projektförslaget ska följa den mall som Smart Housing har tagit fram och som finns på hemsidan. Ladda även ner mallen här.

Beslut om godkännande sker vid Smart Housings styrelsemöten. Slutdatum för inlämning av förslag är den 23 februari 2022.

Smart Housing kan finansiera upp till 250 000 kr. Med medfinansiering från näringsliv eller offentlig organisation med 50 % kan projektets totala budget uppgå till 500 000 kr med en 50 % medfinansiering från näringslivet eller offentliga organisationer.

Kontakta gärna processledningen vid frågor och inför framtagande av projektförslag.

Med vänlig hälsning Smart Housing Småland

Kirsi Jarnerö, 010-516 6249, Tomas Nord 010 516 6245