2016-09-16

Spår kraftig ökning av trähusbyggandet

Intresset för det moderna träbyggandet ökar kraftigt och Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, spår att marknadsandelen kan ligga på 20 procent år 2020. Idag är cirka 10 procent av nybyggda bostäder i hus med trästomme.

– Det sker stora investeringar runt om i landet för att öka kapaciteten så jag håller det inte alls för orimligt att vi till år 2020 kan ha nått en marknadsandel på runt 20 procent av nybyggda bostäder, säger Susanne Rudenstam.

Fram till 1994 var det inte tillåtet att bygga hus med mer än två våningar i trä. I och med EU-medlemskapet blev byggreglerna materialneutrala och det blev återigen tillåtet med flervåningshus i trästomme. De senaste åren har intresset för det moderna träbyggandet ökat kraftigt. En av förklaringarna är klimatfrågan. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet och innebär väsentligt lägre klimatpåverkan. Dessutom lagrar trä koldioxid, det som kallas för kolsänkan. Räknas den med blir den positiva effekten av ett flervåningshus i trä från klimatsynpunkt ännu större.

-Klimatfrågan är ett skäl till att intresset för flervåningshus i trä nu ökar, ett annat är det stora kravet på att bygga många bostäder på kort tid, säger Susanne Rudenstam. Tack vare att trä är ett lätt material som kan bära tunga vikter kan man bygga med en hög prefabriceringsgrad, det vill säga en stor andel av byggnationen sker på annat ställe än där huset ska stå. Det gör att materialåtgången blir mindre, lite spill och lite svinn, och det blir en effektivare produktion. Det krävs inte så mycket arbetskraft och det är ett starkt argument för ökat industriellt byggande på en byggmarknad som lider av brist på arbetskraft.

Susanne Rudenstam nämner att flera aktörer nu är i färd med att bygga ut sin produktion för att kunna öka kapaciteten i takt med en stigande efterfrågan.

-Vi ser också att småhustillverkare börjar växa på höjden då de ser en ny marknad för flervåningshus. Det är mycket glädjande, säger Susanne Rudenstam.

Fakta: Cirka 10 % av påbörjade bostäder i flervåningshus är i hus med trästomme. På småhusmarknaden är andelen betydligt trähus betydligt större, runt 90 %.

Om Sveriges Träbyggnadskansli
Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-och Möbelföretagen (TMF).