2018-10-02

Trä bygger ett hållbart samhälle

Linnéuniversitetet var värd för Forum Wood Building Nordic som samlade cirka 250 personer från 17 länder den 27-28 september. Här gör vi några nedslag från det som hände på konferensen.

Internationell politisk vilja – hållbara lösningar
Cirkulär ekonomi finns stadigt på den internationella agendan. Trä är en del av lösningen och det konstaterades att offentliga aktörer måste driva på till exempel genom smart upphandling.

Mikael Eliasson, direktör för Svenskt trä, berättade om det europeiska arbete som gjorts i CEI-Bois. Organisationen samlar och drar upp strategier med mera för träbearbetande industrier i Europa. Han såg ett antal trender i dagens byggmarknad:
– från push till pull
– från miljö till klimat
– från att löna sig till att fortsätta göra affärer
– från att skapa avfall till att skapa värde
– digitalisering

Heidi Finstad, politiker från Norge, berättade att en del norska byggprojekt kräver att till exempel 30 % av allt material som används ska vara återanvänt material. På senare tid så har nya företag uppstått som plockar spillmaterial från byggplatser och säljer det vidare utan dokumentation och spårbarhet. Det gör att man måste skapa ett ramverk, och kanske lagstiftning, som hanterar materials spårbarhet, produktinformation (att det har rätt kvalitet vid återanvändning) och utreda producentansvar.

Från vi gör vad vi kan – till att göra vad vi måste
Sauli Ylinen från Elementti Sampo, talade om vikten av upphandling och beslutsfattande för att kunna dra fördel av ett industriellt byggande. För att få fördelarna krävs ett fast ledarskap samt god design och processkunskap. Det tekniska kunnandet är tillräckligt men utspritt hävdade han. Nu behöver man främst utveckla affärsmodeller och värdekedjor.

Kristian Haglund från Byggpartner AB visade tillsammans med Ricardo Ramirez Villegas hur man med hjälp av LCA-verktyget One Click LCA på ett enkelt sätt kan se vilka steg som har störst miljöpåverkan i ett projekt och prioritera efter det.

Upphandlingens roll för att öka träbyggandet
Björn Ylinenpää, planarkitekt i Skellefteå kommun berättade vad kommunen gör för att få till ett hållbart byggande. Man vill ha minskad miljöpåverkan, effektivare konstruktionsprocess, ökning i värdekedjan för träindustrin och skapa arbetstillfällen för högutbildade. Kommunens strategi är att trä och förnybara material ska beaktas och prioriteras i byggprojekt. Framöver kommer man att vrida den till att ha ännu större fokus på klimatpåverkan, oavsett material, hybridkonstruktioner, och ny träarkitektur.

Eva Britt Isager från Bergen stad i Norge berättade om deras utmaningar och verktyg för att öka träbyggandet. De man gör är att:
– främja trä i lokala policyers och regler
– uppmuntra hållbarhetscertifiering som BREEAM
– gå före och använd trä i publika projekt
– utveckla ikoniska projekt
– stödja innovativ träarkitektur
– stödja utbildnings- och konstnärliga initiativ

Vad har kunden råd med när allt annat är betalt?
Bengt Fardelius från BoKlok berättade att man utgår från kundens ekonomiska möjligheter när man tar sig an ett byggprojekt. De sätter kundens behov i fokus och trä hjälper ofta till att nå det målet när man beaktar frågorna: prisvärdhet, standardiserbarhet, förutsägbarhet, industrialiserbarhet, transporterbarhet och hållbarhet. Men trots ambitionen så finns det fortfarande en hel del som inte har råd att bo i BoKlok-hus konstaterar Bengt. Han pekade också på att kommunerna behöver ta större grepp när man planerar för sin mark så att man inte lägger hinder i vägen för effektiva processer och lösningar.

Trä och hälsa
Både Martin Ohlmeyer från Thünen Institute Hamburg och Mark Hughes från Alto University talade om lättflyktiga organiska föreningar som trä ger ifrån sig till inomhusluft. Mark berättade också att trä inte ska vara på alla ytor enligt försök inom vården och fortsatte med att tala om träs antimikrobiella egenskaper och att trä upplevs tre grader varmare än keramik vilket är en följd av materialens olika densitet. Trä har också en indirekt påverkan på inomhusmiljön när den tar upp och avger värme och fukt vilket skulle kunna utnyttjas bättre i byggprojekt.

Elaheh Jalilzadehazhari, doktorand på Linnéuniversitetet, berättade om att det ofta saknas rekommendationer och regleringar av psykiskt och fysiskt välbefinnande då det gäller syn, hörsel, lukt och beröring. De viktigaste faktorerna för vårt subjektiva välmående är: hälsa, ekonomi, personlighet,  demografiska variabler (ålder, kön, anställning, utbildning och om man är gift) och  beteendevariationer (individuella sociala kontakter). Hon avslutade med att konstatera att en bra miljö ökar vår kognitiva förmåga och om man mår bra så påverkar man också sin omgivning och gör att också den mår bättre.

Det ska vara enkelt, tilltalande och tryggt att bygga med trä
Mikko Saavalainen från Metsä Wood berättade att man tidigare marknadsförde sina egna byggsystem men konstaterade att kunderna vill ha frihet att göra på sina egna sätt. Företaget ser stora möjligheter just nu. Det byggs mer än någonsin, speciellt i städer och städer måste växa hållbart vilket ger en stor fördel för trä. Dessa faktorer och konstaterandet att man inte konkurrerar med andra inom träsektorn utan snarare med andra material gör att man nu strävar efter att det ska bli så enkelt, tilltalande och tryggt för många att bygga med trä – även för den som inte är specialist. Han berättade om satsningen på Open Source Wood där man siktar på att underlätta kunskapsspridning och tillväxt inom modulärt träbyggande. Inspirerade av hur IT-branschen accelererat sin utveckling med hjälp av open source gör man nu motsvarande satsning för trä där man kan dela och hitta olika idéer, koncept och kontakter.  Bland andra den banbrytande arkitektbyrån Zaha Hadid Architects som tidigare främst jobbat i betong utnyttjar nu plattformen för att lära sig mer om hur man kan använda trä innovativt.

Den 23 oktober blir det ett Open Source Wood Hackaton på Linnéuniversitetet som siktar på att öka öppenhet och samverkan för ökat träbyggande som arrangeras av Metsä Wood i samarbete med Smart Housing Småland.