2022-12-07

“Träbaserade produkter har en enorm potential för att ersätta fossilbaserade produkter”

Detta konstaterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen I sitt anförande vid  högnivåkonferensen “Into the Woods” i Hialti, Finland den 24 november. Konferensen är en del av EU:s satsning på New European Bauhaus (NEB) och diskussionerna hade fokus på skogens och träbyggandets centrala roll i Europas omställning till ett vackert, hållbart och inkluderande samhälle. Målet är en klimatneutralt EU senast år 2050.

Finlands statsminister Sanna Marin stod som värd för den uppmärksammade konferensen “Into the Wood”, dit också Estlands premiärminister Kaja Kallas och vice statsministern Ebba Busch från Sverige bjudits in. Här deltog förstås också experter och industriföreträdare för att diskutera vilken roll träbaserade produkter från Europas skogar kommer att ha i genomförandet av Green Deal och det lanserade New European Bauhaus – den byggda miljöns roll i omställningen. Smart Housing Småland deltog i egenskap av partner inom NEB.

Lansering av NEB Academy

Konferensens diskussioner och teman handlade om hur naturen kan ge inspiration och material till hållbart byggande och arkitektur. Därutöver hur ländernas kunskapsbyggande och innovationskraft kan stärkas inom området.

Ursula von der Leyen lanserade NEB Academy, en plattform för kunskap och spridning av bland annat biobaserat cirkulärt och klimatsmart byggande som ska verka för en omställning av den byggda miljön som kopplas till NEBs värdeord; vackert, hållbart och inkluderande.

En bas för denna kunskapssammanställning är goda exempel inom träbyggande – både i form av produkterbjudande och den industriella processen – och som kan skapa vägledning i utvecklingen av en ny byggkultur. Viktiga delar i utvecklingen blir att arbeta mer resurseffektivt där cirkulära flöden blir framträdande, designens roll att i tidiga skeden tänka långsiktigt samt att arbeta med förnybara material.

– Flera av slutsatserna och förslagen som presenterades ligger väl i linje med Smart Housing Smålands riktningar om livsmiljöer och teknik med trä och glas som bas. Vårt arbete med  mötesplatser och demonstratorer för att i samverkan bidra till omställningen matchar grundtankarna bakom NEB Academy, säger Tomas Nord, som deltog vid ”Into the Wood”-konferensen.

NEB – ett helhetsgrepp för ett hållbart Europa

När Ursula von der Leyen under hösten 2020 lanserade EUs nya satsning New European Bauhaus klargjordes att initiativet lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället i Europa. Initiativet bidrar till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050. Initiativet lanserades som ett mer positivt angreppssätt på den gröna omställningen. Initiativet är tänkt att vara en bro mellan vetenskapens/teknikens värld och konstens/kulturens värld.

Det innebär vidare en kulturell och kreativ dimension till den Europeisk ”Green Deal” eller ”Gröna Given”- och handlar på ett djupare plan om hur vi tillsammans vill leva och bo i framtidens Europa, med några grundläggande utgångspunkter:

Hållbarhet – från klimatmål till cirkularitet, nollutsläpp och biologisk mångfald.

Estetik – upplevelse och kvalitet tillsammans med funktionalitet.

Inkludering – från att värdesätta mångfald till att säkerställa tillgänglighet och prisvärdhet.

 

Läs mer på Europakommissionens hemsida > https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/speech_22_7116