2022-06-09

Trästad på Skeppsholmen

Den 1 juni anordnade Föreningen Trästad Sverige sin årliga konferens på Hotell Skeppsholmen i Stockholm. Under förmiddagen var temat råvara och under eftermiddagen diskuterades lösningar för framtidens hållbara samhälle och livsmiljöer.

Hur vi tänker angående hur framtidens hållbara samhälle skulle se ut omkullkastades av pandemin. Nu måste vi tänka om. Hur vill vi bo och jobba i framtiden? Hur ser det optimala samhället ut ur olika hållbarhetsperspektiv? Kan det vara så att det nya samhället ska skapas i mindre skala? Och hur får vi skogen att räcka till? Kan vi materialoptimera och bygga smartare?

Detta är några av frågorna som diskuterades på konferensen Trästad på Skeppsholmen den 1 juni med utgångspunkt i samhällets behov, marknadsmogna lösningar och teknikutveckling.

Under dagen anordnades även två panelsamtal med de två rubrikerna

  • Hur blir vi bättre på att hushålla med skogen som resurs?
  • Hur bygger vi det nya samhället?”.

Bland talarna fanns forskare, entreprenörer och arkitekter som bidrog med olika perspektiv på dagens frågeställningar. Huvudtalare var EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) som gav en omvärldsanalys om EU, skogen och samhällsbyggnad.

Dagens moderator var Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, och samtalsledare var Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt i Borlänge.

Karin Sandberg, senior forskare RISE från enheten för träbyggande, inledde förmiddagen med träbyggandets roll och möjligheter i en framtida cirkulär ekonomi. Hon betonade vikten och nyttan av att redan i designskedet förbereda för återbruk – och därmed skapa resurseffektiva flöden.

Efter lunch inledde EU-parlamentariker Emma Wiesner (C) med att föra in ett internationellt perspektiv på den lokala och regionala utvecklingen. Den närmaste tiden kommer EU diskutera och besluta om olika direktiv som får en påverkan på skogens och träbyggandets roll och möjligheter till vilken grad och omfattning bidragen till klimatbekämpning kan se ut. Nio olika områden inom tre perspektiv – klimat, biologisk mångfald och finansiering.

Efter detta följde ett pass med stor koppling till Smart Housing Småland och nuvarande och framtida inriktning.