2018-05-08

Trästad Sveriges årsmöte och utblick mot framtiden

Under två dagar i april samlades ett 50-tal aktörer i Gävle för att höra om olika aspekter av träbyggande och en Trähussafari med besök på olika träprojekt och Grännäs Trähus nyinvigda trähusfabrik.

Sveriges träbyggnadskansli gav en bild över hur man ser på framtiden. Målsättning för 2025 för flerbostadshus i trä är:
– 15 000 lägenheter/år (idag 2 500)
– 50 % marknadsandel (idag 10 %)
– 14 000 arbetstillfällen (idag 5 400)
– 40 miljarder omsättning (idag 17)

Göran Persson från Boverket höll ett inlägg om byggkonjunkturen och Boverkets utökade uppdrag. Läget just nu är svårbedömt men man spår en fortsatt snabb befolkningsökning och stort behov av bostäder. Fördelningen av bostadsyta är ojämn där man både har stora boytor och en stor trångboddhet i samhället. Prognosen är att bostadsbyggandet minskar något (från en hög nivå) men ojämnt fördelat med en stor minskning i Stockholm och en fortsatt ökning i Göteborg och Malmö. Det byggs mest (per 1 000 invånare) i mellanstora städer som Örebro, Uppsala och Växjö. Boverket har också fått ett uppdrag att föreslå en metod för att beräkna och redovisa påverkan från nya byggnader ur ett klimatperspektiv och att ta fram nya styrmedel för detta.

En annan intressant aspekt på träbyggandet kom från byggnadshantverkare Anna Johansson som talade om världsarvet Hälsingegårdar och visade på hur man måste tänka på materialval och detaljutformning för att bygga hållbara träbyggnader.

Om föreningen Trästad Sverige
Föreningen Trästad Sverige vill stimulera ökad samverkan mellan offentliga beslutsfattare, beställare, näringslivets entreprenörer samt resurser inom forskning och utbildning. En stor del av verksamhet består av information till kommuner, fastighetsägare och övriga aktörer inom träbyggnadssektorn. Under 2017 och 2018 har regionala träseminarier hållits i ett flertal regioner i Sverige.

Smart Housing finns med i styrelsen och ser föreningen som ett viktigt sätt att sprida kunskap om träbyggande till fler aktörer och regioner.

Nästa årsmöte med föreningen kommer att äga rum i Skövde under april-maj 2019.

 

Kungsbäck – Volymelementbyggda studentbostäder i Gävle ritade och byggda av K2A.