2018-08-06

Unikt masterprogram i byggteknik formas på Linnéuniversitetet

Åsa Bolmsvik, lektor i byggteknik på Linnnéuniversitetet, sökte och fick såddfinansiering från Smart Housing till sin KK-stiftelseansökan om att skapa en tvåårig masterutbildning. KK-stiftelsen i sin tur beviljade projektet.

Målet för projektet ”Sustainable Structural Engineering” är att skapa en tvåårig masterutbildning som ger studenterna kunskap om konstruktionsteknik och samtidigt belyser livscykelaspekter. Det ska även resultera i en breddning och förstärkning av forskningen i byggteknik.

Genom kurser som integrerar kunskaper om konstruktion, material och hållbarhet med modellering, laborationer och projektarbeten ska studenterna uppnå relevant, professionsnära kunskap om och djup förståelse för hur konstruktioner fungerar och hur de kan optimeras med utgångspunkt från såväl strukturmekanik som hållbarhet.

Nu har projektet pågått ett år och vi frågar Åsa Bolmsvik som leder projektet hur det går.

Hur långt har ni kommit med att skapa utbildningen?
Vi har arbetet fram ett blockschema med kurser som ska ingå i utbildningen och skrivit en utbildningsplan som blivit fastställd. Vi har tillsatt arbetsgrupper med lärare som diskuterar block av kurser och hur kopplingen mellan kurserna skall se ut. Gemensamt i lärarlaget har vi gått igenom målet med utbildningen och kopplingen till högskoleförordningens krav. Detta för att säkerhetsställa tänkt innehåll och progression över kurser.

Vad har ni gjort och gör för att stärka och bredda forskningen?
En viktig del då man planerar att etablera universitetsutbildning på avancerad nivå är att säkerställa att det finns en tydlig koppling mellan forskning som bedrivs och de kurser som erbjuds.

I programmet Sustainable Structural Engineering säkerställs det genom att nyrekryteringar gjorts som breddat den befintliga kompetensen inom institutionen. I programmet erbjuds också flera kurser av andra institutioner för att på så sätt ta tillvara kompetens som finns i andra forskargrupper.

Slutligen satsar såväl fakulteten som universitetet extra resurser på att säkerställa att relevanta kurser utvecklas.

Vad är nästa steg i utvecklingen av byggteknik som kan relateras till projektet?
För institutionen för Byggteknik blir det tvååriga program på avancerad nivå som nu kommer att utlysas inför höstterminen 2019 att bli en viktig milstolpe.

Vad gäller utbildning återstår endast att erbjuda ett komplett civilingenjörsprogram för att alla utbildningsnivåer inom Byggteknik ska vara täckta.

Som en konsekvens av ett ökat och fördjupat utbildningsuppdrag vid institutionen kommer också näringslivet ha möjlighet att rekrytera mer utbildad arbetskraft. För att säkerställa att vi kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen blir samverkan med näringslivet viktigt även framledes.

Har några nya planer uppstått som bygger vidare på arbetet i projektet så här långt?
Inom ramen för projektet har begreppet utbildningskvalitet diskuterats. I samband med sådana diskussioner har lärdomar dragits och utifrån dessa erfarenheter tyder mycket på att också moment i andra utbildningsprogram kommer att ses över för att säkerställa studenternas progression i utbildningen på ett tillfredsställande sätt. Vi har också identifierat olika målgrupper för olika kurser och kommer under läsåret 18/19 erbjuda flera kurser som är direkt riktade till personer som arbetar i näringslivet.