2021-04-28

Vackrare platser och hållbara bostadsmiljöer?

Nu finns pengar att söka! EU-initiativet New European Bauhaus har ambitionen att bidra till vackra, hållbara och inkluderande platser. Smart Housing Småland koordinerar aktiviteter kring det i verksamhetens nätverk i Småland.

– Det är en satsning som passar oss och vår verksamhetsriktning livsmiljöer och teknik, med hållbart byggande, boende utanför de stora städerna och träbyggande väldigt väl, säger Kirsi Jarnerö, processledare för Smart Housing Småland.

New European Bauhaus aktuella utlysning gäller en pristävling som ska bidra till idéer och lösningar för att inspirera till och påskynda övergången till ett grönare samhälle inom EU. Hållbarhet, estetik och inkludering är nyckelord. 2021 års priser fokuserar på design och engagemang i tio olika kategorier utifrån två parallella spår:

  • New European Bauhaus Awards för existerande och avslutade projekt, kan beviljas 30 000 euro.
  • New European Bauhaus Rising Stars för concept och idéer från unga talanger (30 år eller yngre), kan belönas med 15 000 euro.

Ansökningar kan göras av organisationer eller individer. 2021 års priser ska visa på exempel och projekt som bidrar till kulturella, mänskliga och positiva – men samtidigt konkreta – upplevelser genom grön och digital omvandling som förbättrar vår livskvalitet.

Tävlingsbidrag kan anmälas till 31 maj 2021 enligt anvisningarna som ni hittar mer information om här.

Tävling i tio kategorier

Bidragen ska passa i någon eller fler av tio kategorier:

Tekniker, material och processer för konstruktion och design – lösningar för samhällsbyggnad som bidrar till att mildra klimatförändringen, skydda vår miljö och göra platser mer prisvärda och inkluderande. Vilka är de innovativa teknikerna och materialen för detta syfte? Vilka verktyg kan stödja design och samskapande för mer hållbara bygg- och planeringsprocesser?

Byggnader renoverade i en anda av cirkularitet – initiativet letar efter platser som visar återanvändning och återvinning av material, något som är en kärna i European Green Deal. Exempelvis kan det röra sig om renoveringar eller byggnader med full cirkularitet i åtanke.

Lösningar för samutveckling av byggd miljö och natur – Hur kan samhällsbyggnad bidra till att skydda naturen och den biologiska mångfalden och samtidigt ta hänsyn till kulturella och sociala behov? Bidrag kan till exempel ha att göra med en blandning av byggnader i landskapet och levande natur i konstruktioner. De bör visa hur biologisk mångfald eller bevarande av vatten och mark kan respekteras.

Regenererade stads- och landsbygdsområden – Här söks symboliska exempel på hur ett områdes förnyelse kan kombinera hållbarhet, estetik och inkludering med deltagande och engagemang från medborgare och intressenter. De kan till exempel vara omvandlingar av övergivna eller utmanade områden i städer.

Produkter och livsstil – Produkter och processer som bidrar till en hållbar, attraktiv och inkluderande livsstil. Det kan röra mode, möbler eller inredning men också mat eller andra element i vårt dagliga liv.

Bevarat och förvandlat kulturarv – Framgångsrika exempel där kulturarv har värderats i samma anda av hållbarhet, estetik och inkludering. Till exempel modeller för bevarande som förbättrar tillgången till kulturarv för alla eller omvandling av infrastruktur med ett högt socialt syfte och för ett lägre koldioxidavtryck.

Återvunna träffpunkter – Hur kan befintliga platser i närmiljön användas för positivt utbyte och samhällsbyggande? Det kan till exempel ske genom utveckling och användning av offentliga utrymmen som gator, torg och parker.

Mobilisering av kultur, konst och samhällen – Här söks exempel som illustrerar hur kulturella initiativ ger hållbar samhällsbyggnad. Det kan gälla berättande, evenemang, festivaler eller kulturföreställningar som stöder social integration och Green Deal.

Anpassningsbara och mobila boendelösningar – Innovativa lösningar för bostäder eller andra förändringar som möter tillfälliga akuta behov med höga estetiska och hållbara standarder. De kan också vara modullösningar för till exempel attraktiva studentbostäder med lätt miljöavtryck.

Tvärvetenskapliga utbildningsmodeller – Finns modeller och metoder som integrerar värdena för hållbarhet, inkludering och estetik i läroplanernas innehåll och i inlärningsprocessen? Intressant är även utbildningsmodeller för yrkesverksamma som baseras på tvärvetenskap och integration av vetenskap, konst och samhällsstudier.