2021-01-21

Viktig ny utbildning för träbyggnadsindustrin startar till hösten på Träcentrum

Modernt industriellt träbyggande kräver nya kompetenser inom produktion och montering, och det finns idag en efterfrågan på kompetens som kraftigt överskrider utbudet. Träcentrum, samverkanspartner till Smart Housing Småland, kommer till hösten 2021, med Tekniska Högskolan i Jönköping som huvudman, starta utbildningen ”Produktionsledning industriell träbyggnation” som kommer generera viktig kompetens och konkurrenskraft till träbyggnadsindustrin såväl i Småland som nationellt.

Det generella behovet av och intresset för att framställa byggnader i materialet trä har accelererat sedan början på 2000-talet och kommer fortsatt vara mycket stort i framtiden. Den grundläggande orsaken till detta är att samhällsnyttan av ett ökat användande av skogsråvaran blivit självklar, detta i ljuset av de klimatutmaningar världen står inför. Det är klimatsmart att bygga i trä, och det finns stora fördelar när det gäller produktionsteknik och logistik, design och inte minst de konstaterade fördelarna i boendemiljön.

Träbyggnadsstrategier

Den allmänna inriktningen mot ökat byggande i trä i Sverige avspeglas också i att ett flertal kommuner antagit s k “Träbyggnadsstrategier”, vilka används för kommunernas bostadsplanering. Samtidigt som utvecklingen är fördelaktig i förhållande till användande av materialet trä finns en stark rörelse mot att utveckla den träindustriella produktionsprocessen både i de fabriker som tillverkar trähus och i de byggprojekt som genomförs på byggplats. I denna ingår områden som automation, digitalisering, Lean-principer och moderna industriella metoder. Områden som kräver helt ny och utveckling av befintlig kunskap.

Ny kompetens

I ljuset av en ökande volym av byggnation i trä och behov av kunskaper i nya områden är behovet av utveckling och försörjning av ny kompetens självklar och nödvändig. Detta gäller särskilt yrkesroller som leder och planerar produktionsprocessen. Företagen behöver både, genom nyrekryteringar, tillföra ny kompetens inom detta område samt möjliggöra en kompetensmässig omställning av befintlig personal. Rollen som Produktionsledare för industriell träbyggnation innebär att ansvara för planering och arbetsledningen av byggprojekt ute på arbetsplatsen med industriella träbyggsystem eller att leda och fördela arbetet i de fabriker som tillhandahåller träbyggsystem. Produktionsledaren har en nyckelfunktion för företagens framtida utmaningar och kräver kunskaper och färdigheter i områden som: arbetsledning och ledarskap, arbetsmiljö och säkerhet, byggproduktion och byggteknik, digitalisering genom t ex BIM, entreprenadjuridik, kvalitetssystem och Lean Produktion och industriella byggsystem.

Så här säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF:
”Industriellt träbyggande utvecklas positivt både genom att den traditionella småhusindustrin ökar sin prefabriceringsgrad och att aktörer utvecklar metoder och kapacitet för andra typer av industriellt träbyggande. Industriellt träbyggande kräver nya kompetenser inom produktion och montering varför det behövs utbildningar för detta. Det finns en efterfrågan som kraftigt överskrider vad en eller ett fåtal YH-utbildning klarar att utbilda.”

Röster från branschen

Susanne Rudenstam, Chef Träbyggnadskansliet uttalar sig på följande sätt:
”Träbyggnadsindustrin växer snabbt med behovet av att bygga hus med mindre klimatpåverkan. För att ta vara på detta och tillgodose marknadens efterfrågan av större träkonstruktioner och samtidigt verka för ökad effektivisering, behöver mer kompetens i material och byggsystem föras in byggbranschen. Inom detta område ser Sveriges Träbyggnadskansli stora behov över hela landet.”

Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande GS Facket:
”Utvecklingen av det industriella träbyggandet är ett viktigt bidrag i ambitionen att skapa hållbara arbetstillfällen i hela Sverige. För att denna snabbt växande bransch ska kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att det kan erbjudas nya och anpassade alternativ som komplement till befintliga utbildningsvägar inom byggsektorn.”

För mer information kontakta:

Joakim Brobäck, vd Träcentrum, telefon 0380 – 55 43 10, joakim@tracentrum.se