2022-10-12

Wood Building Nordic 2022 i Helsingfors, Finland

Över 250 deltagare presenterade och diskuterade utveckling inom träbyggande idag och i framtiden.

Med temat MORE – effektiv mobilisering av våra resurser, och ett fokus på träbyggande, träarkitektur och träteknik, anordnades årets konferens av Wood Building Nordic (WBN) i Helsingfors. Konferensen hölls den 28–30 september och värdskapet stod Aalto universitet, Finlands trämanufakturindustri, Finlands träkansli samt Miljödepartementet för.

Samtliga ”keynote-speakers” på konferensen lyfte hur trä och träbyggande förhåller sig till både kort- och långsiktiga samhällsutmaningar som vi ser idag. I första hand talades det om miljö- och klimatförändringar och de initiativ som lanserats (Agenda2030, EU Green Deal, NEB, med flera), men även digitalisering och informationsteknologi som en möjliggörare för en effektivare resursanvändning och omställning av industrier framhölls.

Vid de efterföljande sessionerna presenterades och diskuterades trä och träbyggande mer specifikt inom det övergripande temat ”MORE”. Särskilt berördes frågor som: Hur kan vi öka utnyttjandet av träråvaran? Vilken effekt kan erhållas? Vilka miljömässiga och sociala värden kan uppnås? Vilka tekniker kan utvecklas för att öka effektiviteten av den förnybara resursen trä?

Flera av sessionernas inriktning och diskussioner låg i linje med Smart Housing Smålands fokus på slutkundens behov, sammankoppling av värdekedjans aktörer för värdeskapande och vilka effekter trä har i relation till en miljömässig och social nytta (livsmiljö). För att nå dit betonades behovet av och möjligheten att samverka mellan olika aktörer, att trä kommer med tidigare i byggprocessen och i en byggnads alla delar (stomme, exteriört och interiört) där digitala hjälpmedel kan ha en viktig roll. Det senare sågs som en möjliggörare i flera av presentationerna där trämaterialets miljömässiga nyttor samt industrins redan påbörjade industrialisering lyftes fram.

De mer tekniska sessionerna pekade på möjligheter och värdeskapande med trämaterialet och dess egenskaper; trämaterialets låga klimatavtryck kan användas i digitala verktyg, skapa byggsystem av byggkomponenter, sammankoppling med andra material för bättre utnyttjande och ökat värdeskapande samt inte minst exempel på cirkulär ekonomi och återbruk med trä som bas.

Konferensen samlade över 250 deltagare från 18 länder i en tillfälligt uppförd byggnad – Lilla Finlandia – som kommer flyttas och bli permanent när renoveringen av Finlandia-huset är klart. Ett väldigt bra exempel på cirkulärt byggande och hur trä och träbyggande bidrar till alla tre hållbarhetsbegreppen. Förutom ändamålsenliga seminarielokaler erbjöds en mäss- och mingelyta där bland annat ett 30-tal representerade företag och initiativ interagerade med konferensdeltagarna.

Nästa år sker Wood Building Nordic den 28–29 september i Växjö, Sverige.

 

Bild överst: Magnus Falk, Sara Khanalizadehtaromi, Tomas Nord, Kirsi Jarnerö från RISE och Smart Housing Småland var på plats för att samverka och få kontakt med både nuvarande och nya partners.