2016-11-29

Additiv tillverkning - från insikt till innovation

I SHS-förstudien ”Additiv teknik som möjliggörare i industriellt trähusbyggande” konstateras att additiv tillverkning är en teknologi som kan ge mycket stora effekter i hela kedjan för att ta fram nya produkter och produktionssystem.

Exempel på stora effekter av additiv tillverkning:

  • Flera enskilda komponenter kan tillverkas som en artikel i ett stycke.
  • Komplexa geometrier, stödstrukturer, kanaler med mera som är svåra eller omöjliga att utföra med andra metoder, kan tillverkas med minimal eller ingen extra kostnad.
  • Monterings- och installationsprocesserna kan förenklas med innovativa lösningar.
  • Den totala ledtiden för tillverkning kan reduceras dramatiskt. Däremot kan efterbearbetning, ytbehandling med mera ta betydligt längre tid än förväntat.
  • Minimalt spill skapas i produktionen.

En utmaning är att konstruktörer och produktionsberedare behöver utgå från funktioner som behöver skapas, och använda additiv tillverkning innovativt för att ta fram komponenter eller produkter för de önskade funktionerna.

Med enbart en ersättning av dagens komponenter kan det bli svårt att dra optimal nytta av den nya tekniken, och därmed begränsas effekterna och lönsamheten av additiv tillverkning.

I arbetet med förstudien, har en stegvis process från insikt till innovation skisserats enligt följande:
– INSIKT
Skapa förståelse för nuläget inom additiv tillverkning, och se möjligheter och begränsningar inom tillämpningsområdet.

– ERSÄTTNING eller SUBSTITUTION
Identifiera komponenter eller produkter som är lämpliga att tillverka med additiv teknik. I detta skede t ex dyrbara komponenter med komplicerad geometri.

– INTEGRATION, NYTÄNKANDE och OPTIMERING
Att i en vald komponent integrera funktioner och andra komponenter, som kan tillverkas additivt i ett enda stycke med inga eller minimala extra insatser. Identifiera nya möjligheter och optimera funktioner, konstruktionslösningar och materialbehov. Stora besparingar kan göras genom att tillverka ihåliga konstruktioner där material inte behövs.

– INNOVATION
Omsätta nytänkande, optimering och möjligheter med integration i produkter och i produktion. Fokus: Att skapa ökade kundvärden.

Arbetet med förstudien genomfördes ”i rätt tid” för att grundlägga en förståelse kring möjligheter, begränsningar och arbetssätt för att använda additiv tillverkning på ett smart sätt vid utveckling och tillverkning av stora komponenter med trämaterial. Alla involverade parter, Flexator, BLB Industries, Glafo – glasforskningsinstitutet och Swerea IVF, har bidragit med engagemang och kunskap.

För mera information kontakta
Magnus Widfeldt, projektledare, 031-706 6017, magnus.widfeldt@swerea.se

Läs mer
Ladda hem projektrapporten här.