2023-01-10

Enorm marknadspotential för europeiskt träbyggande i Kina

Kina är världens största byggmarknad med en gigantisk potential för moderna byggsystem med stommar i trä. En väldig modernisering av samhället och byggverksamheten i sin helhet pågår sedan ett par decennier. Green Building Concept China har utvecklats på uppdrag av European Wood och i samarbete med Smart Housing Småland för att positionera europeisk träbyggnadsteknik.

Genom att byggandet i Kina till stora delar baseras på betong, stål och andra fossila byggmaterial genereras enorma koldioxidutsläpp. Regeringen och myndigheterna i Kina har adresserat problematiken och satt upp tuffa krav för att reducera utsläppen av växthusgaser vilket medfört intresse och efterfrågan på modern träbyggnadsteknik från Europa.

Intresset för mer byggande i trä i Kina finns dokumenterat sedan länge. I Kina har såväl representanter för europeisk som kanadensisk träbyggnadsindustri varit närvarande under lång tid. Kunskap om kinesisk byggmarknad likväl som export av “know-how” har kontinuerligt funnits med på agendan. Ett antal demonstrationsprojekt bär vittnesbörd om detta. Det finns fortfarande emellertid hos de praktiska utförarna en betydande osäkerhet kring träbyggnation och ett stort behov av ökad kunskap och ””know-how”.

– Det har uppförts ett antal pilotprojekt de senaste åren, men det räcker inte. Det krävs en systematik i den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att nå framgångar för europeiska leverantörer, säger Zhi Wang ansvarig hos Rise för projektet.

Leveranser under 2022
Bakgrunden till Green Building Concept China handlar om att svara upp mot ett växande intresse i Kina kring träbyggande. Initiativet handlar om att tydligt positionera europeisk träbyggnadsteknik för den gigantiska kinesiska byggmarknaden. University of Jiaotong, Shanghai, är en av kinesiska projektpartner. Det har emellertid krävts djupare kunskaper om marknadsbilden i Kina, varför också en välrenommerad konsult inom området anlitats, berättar Zhi Wang. Målgrupperna i projektet är fastighetsbolag, lokala myndigheter samt arkitekter och konstruktörer.

Under 2022 har också verksamheten mynnat ut i ett antal praktiska resultat eller ”produkter”, berättar Zhi Wang.

1. Standardiserat marknadsbudskap rörande skog, trä och träbyggande.
2. Marknadsföringsplan med konkret approach och tydligt adresserad målgrupp.
3. Systematisk process för kund- och affärsmöjligheter (Lead management).

Grundfilosofin bakom projektet är att anpassa “hela paket” till de specifika förutsättningar som präglar den kinesiska byggmarknaden. De viktigaste inslagen handlar om marknadsföring och ökad förståelse – know-how, för hur byggmarknaden i Kina fungerar. Det i sin tur skapar förutsättningar för en etablering av europeiska – och svenska – träbyggnadsföretag.

Smart Housing Smålands (SHS) medverkan i projektet handlar i första hand om att förbättra den svenska trähus- och planglasindustrins konkurrenskraft och möjligheter till expansion. Här sker också samverkan med European Wood och Svenskt Trä genom att metoder utvecklas för synliggörande av svenskt träbyggande och möjligheter till utveckling av projekt som kan stödja internationell affärsutveckling och kunskapsutbyte.

– Green Building Concept handlar om att bygga upp standardiserade budskap, marknadsföringskoncept och arbetsmodell för att öppna upp för europeiska företag inom träbyggnadssektorn, säger Zhi Wang.

 

Läs slutrapporten