2016-03-24

Kan fönsterproduktion rationaliseras med additiv teknik?

Tekniken kan användas för att tillverka komponenter som är tidskrävande eller måste anpassas till kundens krav/behov. Frågan här är vilka möjligheter som finns för fönsterindustrin.

I det nya projektet ”Unika fönster: rationell produktion av obegränsad valfrihet” utforskas vilken/vilka komponenter i fönstertillverkningen (processkartläggning) som skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt för Kronfönster att tillverka med additiv teknik. Även tekniska krav på aktuell komponent undersöks.

Ett viktigt resultat blir att kunna tillverka en prototyp av den utvalda komponenten i fullskala och jämföra produktionstid och -kostnader med dagens lösning.

Läs mer om projektet här.