2021-10-22

Kan första regionsjukhuset i träbyggnadsteknik bli verklighet i Karlstad?

Regionrådet Stina Höök (M) i Värmland konstaterade att viljan finns att åstadkomma ett första större sjukhusprojekt i modern träbyggnadsteknik i Värmland och residensstaden Karlstad. Gemensam målbild för alla inblandade aktörer att använda så mycket trä som möjligt är en av de viktigaste faktorerna, konstaterade föredragshållarna i seminariet.

Magnus Falk, processledare hos Smart Housing Småland vägledde deltagarna genom detta inspirerande seminarium som gemensamt diskuterade utmaningen att åstadkomma ett första regionsjukhus i träbyggnadsteknik i Sverige, med alla dess utmaningar. Smart Housing Småland har en roll som möjliggörare genom att under lång tid ha byggt kunskap, presenterat studier och anordnat seminarier.

Utmaning och inspiration

Planerna från Region Värmlands politiska ledning med en storinvestering i ett större ombyggnadsprojekt för Regionsjukhuset i Karlstad presenterades förtjänstfullt av Stina Höök (M). Och viljan finns att det ska uppföras i så stor utsträckning i träbyggnadsteknik, med alla de klimatfördelar som det för med sig. Utgångspunkten är den nyligen antagna Träbyggnadsstrategin för Region Värmland.

I det natursköna landskapet Värmland är ytan till 70 procent täckt av skog. Där har Stora Enso i Grums investerat i världens största produktionslinje för CLT (Cross Laminated Timber). Här finns också Paper Province som är ett kluster inom skogsnäringen.

– Vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) har antagit en målbild med formuleringen ”Ett hållbart Värmland som förändrar världen” och då vore det förstås mycket önskvärt att vi också blev först med ett avancerat Regionsjukhus med alla dess utmaningar, säger Stina Höök.

Det finns redan idag väldigt spännande sjukhusprojekt i trä, och Jenny Mäki hos White Arkitekter berättade om grundtankarna bakom en psykiatrisk klinik i Grönlands ”huvudstad” Nuuk.  Mottot är ”Using Wood to lift the Spirit” och här är det förstås is och snö som dominerar landskapet.  Allt trä till sjukhusprojektet har således importerats, och därmed är utgångspunkterna istället ”Arkitektur som medicin” där utformningen bidrar till en helande miljö för patienterna och de som jobbar där. Dessa är förstås allmängiltiga föresatser i alla sjukhusmiljöer, och de hälsobringande aspekterna gör dem förstås särskilt intressanta.

– Den totala miljön ska vara trygg och värdig, det ska finnas plats för läkande utsiktspunkter och möjligheter till egen tid. Ljuset, grönskan och träet tillsammans ger en helande miljö, säger Jenny Mäki.

Inomhusklimat och trä

Frida Tjernberg är gruppchef för trä hos BTB AB, och ger oss konstruktörens perspektiv. Det finns grundläggande utmaningar som den moderna träbyggnadstekniken ska möta vid en större sjukhusbyggnation såsom stomrörelser, upphängning av tung utrustning, strålningsskydd och lastkapacitet. Det är inga problem att uppföra byggnader där dessa utmaningar inte finns såsom vårdboenden, omsorgsbyggnader och vårdcentraler, där trä kan och bör användas.

Frida Tjernberg pekade givetvis också ut de fördelar med ”så mycket trä som möjligt” också generellt ger utöver de stora klimatfördelarna, såsom robusthet, konstruktioner med lägre vikt, inomhusklimat och träets egen positiva påverkan på hälsa avseende stressnivåer, läktider och återhämtning.

– Att exponera trä i stommen och interiörer i sjukhusmiljön kommer att ha positiva effekter för såväl patienthälsa som arbetsmiljön, säger Frida Tjernberg och fortsätter:

– Tidigt i projektet är det avgörande att identifiera tekniska krav för att använda trä i så stor utsträckning som möjligt och därmed ”utnyttja” träets generella fördelar för hälsa och välbefinnande.

Kunskap genom erfarenheter

Mikael Jardeby är områdeschef vid Byggdialog AB, och särskilt ansvarig för komplexa och speciella projekt. Specifikt jobbar företaget med byggprojekt i samverkansformen partnering. Mikael lyfte goda exempel och visade också bilder från Akademiska Hus imponerande träbyggnadsprojekt vid Chalmers Tekniska Universitet i Göteborg.

Erfarenheter från tidigare större projekt bildar en mycket god grund som givetvis kan användas vid ett större projekt som ett sjukhusområde. Det är fortfarande de klassiska utmaningarna såsom brand, fukt och akustik som måste diskuteras på ett tidigt stadium. Här spelar tidigare erfarenheter och projekt en viktig roll där dessa frågor idag har väl fungerande och etablerade lösningar.

– För att lyckas med ambitionen att verkligen använda träkonstruktionernas klimatfördelar på ett optimerat sätt, krävs att alla kompetenser som behövs blir involverade från början i projektet, säger Mikael Jardeby.

Studier om trä och hälsa

I den avslutande diskussionen togs det upp några centrala spörsmål för ett större sjukhusprojekt, och den första handlade om det i regelverket (lagar, detaljplaner etc.) finns ”hinder” eller förhållanden att ta hänsyn till. Flera av deltagarna pekade på behovet att tidigt i en process ”peka ut en färdriktning” från politikens beställare. Samt behovet av att identifiera en gemensam målbild och identifiera ”hinder”. Det krävs också insatser som innebär inkludering, inlyssning och hänsynstagande till de grupper som inte omedelbart ser fördelarna, både inom byggverksamhet och vårdsektorn

Nästa fråga är om det i ett ”pilotprojekt” av denna storlek och dignitet finns utrymme för forskningsstudier där vi bygger kunskap och erfarenheter. I synnerhet som flera deltagare pekat på behovet av transparens och öppenhet. Alla deltagare pekade på möjligheten till examensarbeten och doktorandtjänster, som kopplas på det första stora sjukhusprojektet.

– Att vi alla har ambitionen att verkligen få till ett omfattande och banbrytande sjukhusprojekt i Karlstad och Värmland i klimatsmart träbyggnadsteknik råder det väl inga tvivel om, säger Stina Höök. Med den ambitionen spelar den här formen av diskussioner en oerhört viktig roll.

Smart Housing Småland tar detta och tidigare webbinarium med sig när de skapar spetsprojektet som bygger Sveriges första sjukhusbyggnad med mycket trä i stommen.

Lyssna på webbinariet ”Sjukhus i Trä – När byggs första och varför?” här >

Missade du ett eller flera av våra sju webbinarier finns det möjlighet att titta på dem i efterhand här >