2017-12-20

Korrosion av planglas kopplat till betong

Glas förekommer i princip i alla byggnader. Det är generellt sett ett kemiskt motståndskraftigt material men kan angripas (korroderas) av alkaliska lösningar. Alkaliska lösningar kan till exempel bildas då vatten kommer i kontakt med färsk betong. Detta vatten kan i sin tur komma att rinna över en glasyta som då påverkas.

I SHS-förstudien ”Korrosion av planglas inom byggbranschen kopplat till betong” är målet är att kunna ge några riktlinjer kring problemet till bygg-, glas- och/eller cement- och betongbranschen.

Projektet startar med en litteraturstudie som studerar korrosion på glas vid högt pH och metoder för att motverka korrosion genom ytmodifiering av glaset eller modifiering av betongsammansättningen.

En hypotes är att man skulle kunna minska korrosionen på glas genom en liten sänkning av pH i betongen eller en enkel behandling av glasytan. Ett antal experimentella tester i utomhusmiljö med verkliga förhållanden kommer att genomföras.

Resultatet kan komma att ligga till grund för en större forskningsansökan.

Projektpartners: RISE Glas, RISE CBI Betonginstitutet, Glascentrum i Växjö AB, NCC, Saint-Gobain, PEAB och SKANSKA Sverige AB

Projektledare: Parisa Sehati RISE Glas, parisa.sehati@ri.se, 010-516 63 58