2018-08-24

Riktlinjer för äldreboenden varierar

I senaste numret av Nytt från träcentrum har man med en artikel med spännande resultat från projektet BOOST som arbetar med fördjupade studier i flera av Smart Housing Smålands hjärtefrågor. Vi tackar för att vi får att återge artikeln här.

Orienterbarhet, färgsättning, dagsljus – det är exempel på teman som är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av boendemiljöer för äldre.

Kaj Granath, universitetslektor i arkitektur på avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping, har gjort en analys av kommunala riktlinjer avseende funktionsnära värden för äldreboenden.

I analysen har Kaj Granath tittat på kunskapsläget och därefter valt att utforma en studie med fokus på riktlinjer för utformningen av bostadsmiljön och boendekvalitet på kommunala äldreboenden. Studien gjordes på åtta kommuner med geografisk spridning samt spridning i storlek.

Olika uppfattningar
De aktuella kommunernas riktlinjer för funktionsnära värden för äldreboenden var framtagna 2011 (2 st), 2013, 2014, 2015 samt 2016 (3 st). Omfånget på riktlinjerna varierade från 15 sidor upp till 63 sidor. Teman som var gemensamma för kommunernas riktlinjer var dagsljus, färgsättning, orienterbarhet, tillgänglighet, ljudmiljö, tillgång till utevistelse, trygghet och säkerhet samt teknik.

Kaj Granath har kunnat konstatera att de studerade kommunerna har olika uppfattningar angående de grundläggande behoven, samt att det föreligger bristande evidens för flera av de riktlinjer som tagits fram. I flera exempel finns kommunala krav som skiljer sig diametralt ifrån varandra, utan argumentation eller evidensbaserat underlag. De olika kommunernas kravdokument har skilda kvaliteter, och ett par kommuners riktlinjer sticker ut som föredömliga.

Vad anser du borde vara ett nästa steg i arbetet?
– En idé är att hjälpa kommunerna att ta fram en slags mall baserad på de bästa kravformuleringarna från de olika kommunala riktlinjerna, med stöd i aktuell forskning, samt att utveckla digitala verktyg för att verifiera de krav som är automatiskt verifierbara.

Arbetar JTH med frågorna i utbildningarna?
– Ja, vi studerar hur digitala verktyg kan an- vändas för att verifiera de kommunala kraven i en BIM-baserad process. Detta gör vi genom litteraturstudier, implementering i vissa programvaror samt fallstudier av BIM-modeller från ett antal företag. Vi arbetar med de här frågorna både på kandidat- och masternivå. Som utbildare tillhör vi de främsta i landet när det gäller BIM-frågor, och det är spännande att se hur studenterna tar till sig och bidrar till att utveckla den här nya tekniken.

Har ni andra spännande spår på gång?
– Ja vi har ett projekt som fortfarande är på idéstadiet, om hur man skulle kunna bygga billiga markbostäder, upplåtna med hyresrätt, med nya intressanta rumsliga kvaliteter, avsedda både för ungdomar, äldre och stora barnfamiljer.