2018-06-18

Utvärdering av limfogar vid brand

Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter som CLT en väsentlig del.

Det är viktigt att välja rätt limsystem då CLT är en del av ett bärande system om det skulle utsättas för brand. Den bästa metoden för utvärdering är fullskaletest, men med tanke på de stora kostnaderna för dessa behövs provningsmetoder i mindre skala som ger samma resultat.

En mycket kostnadseffektiv småskalig metod för att snabbt och säkert utvärdera limsystem och hur de beter sig vid brand då det gäller delaminering har utvecklats i Smart Housing-projektet ”Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner”. Parametrarna i den framtagna metoden har valts för att kunna korreleras till mer storskaliga test, vilket är planerat att genomföras.

Hypotesen var att olika limsystem har olika beteende i brand och att delamineringsbeteende kan undvikas genom val av lämpligt limsystem. I studien har man testat limfogar hos CLT.

Proverna exponerades för förhållanden som motsvarar brand och gav tre typer av brott: i limskiktet, i kolskiktet och i en blandning av dessa där brottet skedde i den svagaste zonen. Brott i limfogen innebär att limfogen var svagare än kolskiktet och brott i kolskiktet att limfogen var starkare.

Inte alla testade lim var avsedda för bärande konstruktioner, men några av dem används i CLT-produktion och visade olika brottbeteenden i studien med hänsyn till brottyp. Resultatet antyder därmed att de skulle bete sig olika vid brand.

Nästa steg är att säkerställa att den nya metoden kan användas för att klassificera lim med avseende på delaminering genom att jämföra med resultat från test i större skala. Det är då den nya metoden kommer att verifieras.

Projektledare: Magdalena Sterley, RISE Träbaserade produkter och Materialdesign, magdalena.sterley@ri.se

Partners: RISE, AkzoNobel, Martinsons och Södra.

Läs mer i rapporten ”Fire resistant adhesive bonds for load bearing timber structures – Development of a small-scale test method”.