Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Avslutade projekt

 • Smart Urbant Boende, Växjö

  Sverige och Kronoberg står inför ett antal utmaningar kopplat till framtidens hållbara städer. IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapligaAkademien) samlade 2015 några av Sveriges ledande aktörer inom smart urbant boende för ett engagerat arbetsmöte. En tanke fanns att skapa en regional testbädd
  Läs mer
 • Glasfasad – ny produkt för trähus

  glas ihoplaminerat med trä Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler? Målet i SHS-förstudien ”Gl
  Läs mer
 • Flervåningshus i KL-trä utan gipsskivor

  Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor. Sizes Work
  Läs mer
 • Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter

  Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar. I projektet  var målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner
  Läs mer
 • Höga hus i trä – konceptstudier

  Det treåriga projektet ”Höga byggnader i trä – konceptstudier” initierades av omvärldens spirande intresse för träbyggande och en önskan att utforska möjligheter och utmaningar vid praktiskt genomförande av projektering av en hög byggnad med trästomme. Projektet genomfördes som
  Läs mer
 • En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

  Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt v
  Läs mer
 • Glas på trä för fasader med lågt underhåll

  Marknadsundersökningar och provningar visar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en ny fasadprodukt av laminerat trä och glas. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och beställare vill ofta signalera att de
  Läs mer
 • Korrosion av planglas inom byggbranschen kopplat till betong

  Byggbransch och fastighetsägare har problem med droppformiga fläckar och rinnmärken som inte går att avlägsna från glasrutor i nyproducerade och ombyggda/renoverade byggnader. På grund av svårigheterna att fastställa bakomliggande orsaker, uppstår ibland tvister mellan fastighetsägare, by
  Läs mer
 • Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna (TBiK)

  Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Ur denna möjlighet föddes tanken att skapa en testbädd för belysning. Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan k
  Läs mer
 • Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas

  Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärmar med eller utan touchfuktioner vilket är ett av de nyare sätten att använda inlaminerade folier. Traditionellt har laminering av glas med folie till största delen använts för att skap
  Läs mer
 • Brandtekniska lösningar i trähus – kunskapsläge

  Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” initierade den nu avslutade SHS-förstudien ”Brandsäkra detaljlösningar i trähus” där man har tagit fram en rapport öv
  Läs mer
 • Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

  Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter en väsentlig del. Målet i detta projekt är att utveckla en småskalig metod för brandbetee
  Läs mer
 • Augmented Reality i trähustillverkning

  2016 genomförde Smart Housing Småland ett förstudieprojekt, Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö, där tillämpningar av virtuell verklighet, VR, i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstaterades att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckl
  Läs mer
 • Alla talar om boende

  Alla talar om boende av Erika Lagerbielke Forskningsstudien ”Alla talar om boende” har genomförts mot bakgrund av Linnéuniversitetets och Smart Housing Smålands dialog om möjligheten att etablera en miljö för tvärvetenskaplig gränsöverskridande boendeforskning. Syftet har varit att bättre kunna bearbeta fältet boendeforskn
  Läs mer
 • Integrerat ljud i duschvägg

  I SHS-förstudien ”Integrerat ljud i duschvägg”, undersökte man möjligheten att använda duschväggen som bärare av ljud och om detta skulle kunna styras från till exempel en mobiltelefon. Man tog fram en duschväggsprototyp med bra ljud som är snygg och säker med tanke på att man an
  Läs mer
 • Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö

  Inom byggbranchen finns ett stort behov av effektivisering och där har digitalisering mycket att erbjuda. Bland annat är byggnadsinformationsmodellering (BIM), virtuell verklighet (Virtual Reality /VR) och förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) verktyg som det länge pratats om där utveckl
  Läs mer
 • GreenRoofExplore

  I projektet har man tagit fram kunskap om vad som behöver beaktas för att skapa vertikala förtätningsprojekt. Byggtekniskt sett är äldre skivstommar lättast att jobba vidare med, samtidigt som grundförutsättningar kan kullkasta ett projekt. Genom att tänka bredare och tänka trä kan andra
  Läs mer
 • Förstudie – ny glasgång för Kulturparken Småland

  Kulturparken Småland vill skapa en mer enhetlig miljö och bättre utnyttjande av lokalytorna. En glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus skulle underlätta flödet mellan dem och ge nya utställningsytor samtidigt som ett nytt ”utställningsfönster” skapas för förbipasserande
  Läs mer
 • Produktion av CLT i södra Sverige

  Marknaden för CLT (cross laminated timber) ökar, framförallt i Europa men även i de nordiska länderna. Produktionen i Sverige är inte tillräcklig för den svenska marknaden och därför importeras betydande volymer från andra Europeiska länder och då framförallt från Österrike där d
  Läs mer
 • Spontangranulering av härdade glas

  Det händer då och då att härdade glas spricker utan synbar yttre orsak, så kallad spontangranulering. När detta sker hos konsumenter får det ofta rubriker i media. Om härdat glas går sönder blir det tusentals småbitar med förhållandevis runda kanter, i ett förlopp som närmast upple
  Läs mer
 • FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys

  Förstudien ”FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys” har tagit fram en FE-modell (FE = Finita Elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod för att lösa partiella differentialekvationer) för att studera deformationer och styvhet hos en typisk volymmodul för flerbo
  Läs mer
 • Det åldersbeständiga boendet

  Den demografiska utvecklingen gör att andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de kommande åren. År 2060 pekar prognoserna på att 25 % av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre. Detta innebär att bostadsfrågan för äldre kommer att vara en angelägen uppgift inom samhäll
  Läs mer
 • Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader

  Det är en stor fördel att redan vid projektering integrera solceller i byggnaden. Det gör att man får lägst kostnad, effektivast användning och att det blir en snyggt. Ljusförhållandena varierar kraftigt beroende på orienteringen, omgivningen och om det är ett tak eller en fasad som sol
  Läs mer
 • Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

  Målet är att rationalisera isoleringsmomentet i husfabrikerna inom SHS. Mineralullsisolering med skivor är en arbetskrävande process där man ska bereda, beställa olika tjocklekar, längder och bredder, lossa, lagra, truckkörning till produktionslinan, avemballera, bära isolering, skära t
  Läs mer
 • Unika fönster: rationell produktion av obegränsad valfrihet

  Additiv tillverkning eller 3D-printning används främst för produkter som tar lång tid att tillverka eller då man vill minska mängden material i en komponent. I projektet utforskades vilken/vilka komponenter i fönstertillverkningen (processkartläggning) som skulle kunna vara ekonomiskt lö
  Läs mer
 • Additiv teknik som möjliggörare i industriell trähustillverkning

  Additiv tillverkning innebär att lager på lager av material byggs upp med en 3D-printer, utgående från digitala CAD-modeller. Därför kan 3D-printern tillverka helt olika produkter med marginell eller ingen kostnadsskillnad, jämfört med att tillverka likadana produkter. Material som används
  Läs mer
 • Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller

  Projektet har undersökt hur verkningsgraden i organiska solceller påverkas av att lamineras in mellan glas. Glaspartier med laminerade organiska solceller kan till exempel användas i isolerrutor, takfönster, fasader, balkonger eller busshållplatser. Men det var inte klart hur organiska solce
  Läs mer
 • Laserskärning av planglas

  Laserskärning av glas är ett relativt nytt område samtidigt som utvecklingen av tunna starka glas med nya applikationer går väldigt fort och kräver bra bearbetningsmetoder. I förstudieprojektet ”Laserskärning av planglas” ges en översikt över de olika tekniker (traditionell, vatten-
  Läs mer
 • Kartläggning transparent intelligens

  En rapport har tagits fram som speglar en del av det arbete som pågår inom området transparent intelligens internationellt. Fokus ligger på olika ämnesområden som bedöms vara av intresse för Smart Housing Smålands nätverk. Främst tas olika applikationer relaterat till boende upp men in
  Läs mer
 • Bostadsprotoyp 1.0

  Vad händer om man samlar ihop ett stort antal företag inom hustillverkning, arkitektur och design, slår ihop dem med ett antal forskare och ger dem möjlighet att gemensamt skapa nya lösningar för byggande och boende? Svaret kunde Smart Housing Småland stolt presentera i Almedalen 2014.  
  Läs mer
 • Biobaserade byggmaterial

  Projektet har kartlagt och värderat olika biobaserade byggmaterial för användning ovan mark i grupperna: isolermaterial stomkomponenter panel- och skivmaterial installationsmaterial Här pekar man på vad man bör fokusera på för att utveckla de biobaserade materialen för att öka
  Läs mer
 • Öppen innovation för affärsutveckling

  Rapporten presenterar statusen för öppen innovation generellt och mer specifikt för små och medelstora företag och byggindustrin. Man ger också en översikt av aktiviteter inom området och diskuterar hur öppen innovation kan förbättra produktutveckling. Författare: Leona Achtenhagen o
  Läs mer
 • Vilka skall vi bygga för och hur vill de bo?

  Resultatet visar att det finns fyra tydliga grupper som idag har svårt att hitta bra bostadslösningar på den svenska bostadsmarknaden: ungdomar, familjer med många barn, nyanlända flyktingar och äldre personer som söker ett mindre boende. I ett vidare perspektiv går det att vända frågan
  Läs mer
 • Akustik i bostäder med mycket glasytor

  Projektet har gett en sammanställning av kunskapsläget med en praktisk vinkling mot hur man kan arbeta vidare för att använda befintlig kunskap till att hjälpa nya innovationer för smarta hus. Potentiell fortsatt forskning Perforerade glasabsorbenter Aktivt ljuddämpande rutor Proj
  Läs mer
 • Byggnaders ljusinsläpp i förändring

  Utgångspunkten för denna förstudie var att nya produkter kan få genomslag bara ifall det finns en kulturell beredskap för det nya som produkten medför. Den tekniska utvecklingen gör allt mer möjligt – men allt som går att göra är kanske inte välkomna lösningar. För att bli framgångs
  Läs mer
 • Förberedelser Horizon 2020

  Målet är att i tillgängliga utlysningstexter hitta projektmöjligheter för Smart Housing Småland Projektledare: Mikael Ludvigsson, Glafo
  Läs mer
 • Offentlig innovationsupphandling

  I projektrapporten "Innovationsupphandling - ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande" av Sara Modig och Åsa Minoz, ModigMinoz, ger man en sammanställning av befintligt kunskap om innovationsupphandling. Man pekar på att en innovationsupphandling inte behöver vara svår och ger g
  Läs mer
 • Smart automation i framtidens trähusfabrik

  Projektet har genomförts i form av en workshopserie med trähustillverkare, sågverk, institut, akademi, leverantörer av automationslösningar samt leverantörer av övrigt material och utrustning. Deltagarna var överens om att det finns stor potential för förbättringar och automatisering i
  Läs mer
 • Internationalisering i trähusbranschen – en beskrivande studie

  Projektet har genom litteraturstudier och djupintervjuer kartlagt den svenska trähusindustrin internationaliseringserfarenheter, samt dess nuvarande företrädares syn på export. Rapporten konstaterar att branschföretagen haft en uthålligt proaktiv inställning till export men att faktiska in
  Läs mer
 • Bostadsprototyp 1.0 – framtagning av koncept

  Målet är att ha genomfört en kreativ samverkansprocess med flera arkitektkontor och hustillverkare med ett färdigt och förankrat koncept till ”Bostadsprototyp 1.0” till februari 2014. Projektledare: Per-Erik Eriksson, SP Bostadsprototypen ställdes ut i Almedalen sommaren 2014. Läs mer
  Läs mer
 • iGlass

  I studien undersöktes teknik inom området intelligent glas, med fokus på interaktiv användning och intelligent genomsynlighet. Man tog fram två prototyper som visar på möjligheterna. Den ena är en glasskiva som kan användas till att interaktivt rita på eller till inlärning. Den andra p
  Läs mer
 • Genusaspekter på boendebehov

  Förstudien har undersökt tidigare boendemiljöhistoria och designens relation till genus för att sedan utforska perspektivets applicerbarhet på eventuella boendekoncept för framtiden. En genomgång av tidigare forskning har gjorts och förutsättningar för normkritisk designinnovation har u
  Läs mer